ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 64 และ 65 ทุกคณะ และ รหัส 666 (เฉพาะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาต่อเนื่อง 2 ปี) ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 64 และ 65 ทุกคณะ และ รหัส 666 (เฉพาะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาต่อเนื่อง 2 ปี) ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ