คู่มือการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SKRU VLCloud (SKRU e-Library) รองรับทั้ง Windows, iOS และ Android

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SKRU VLCloud (SKRU e-Library) รองรับทั้ง Windows, iOS และ Android

เข้าใช้บริการได้ที่ http://skru.vlcloud.net

สามารถดูคู่มือการใช้งานได้ที่ http://skru.vlcloud.net

User Name และ Password สำหรับเข้าใช้งาน

- นักศึกษา : User Name เป็นรหัสนักศึกษา , Password เป็นรหัสนักศึกษา

- อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน : User Name เป็นชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุล2ตัวแรก , Password เป็นชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุล2ตัวแรก

***เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน***

การติดตั้งโปรแกรม

เครื่องคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ้ค ระบบ Windows ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://skru.vlcloud.net/

โทรศัพท์ระบบ iOS ติดตั้งแอป VL Cloud

โทรศัพท์ระบบ Android ติดตั้งแอป SKRU e-Library