ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม การใช้งานระบบ OpenAthens เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ การใช้งานระบบ e-books ภาษาไทย (SKRU VLCloud)

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม การใช้งานระบบ OpenAthens เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ การใช้งานระบบ e-books ภาษาไทย (SKRU VLCloud)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://training.skru.ac.th/detail.php?CRid=50

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2566

รับจำนวน 70 คน

(ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่ https://training.skru.ac.th/ -> คลิกที่พิมพ์ใบ Certificates)