ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จาก EBSCO

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จาก EBSCO

(คัดเลือก e-book จาก EBSCO ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566)