รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Speech Contest ห้องสมุดมนุษย์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Speech Contest ห้องสมุดมนุษย์

คำชี้แจง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้น เข้าร่วมโครงการ Speech contest ห้องสมุดมนุษย์ เรื่อง "อาหารพื้นถิ่นสู่สากล"

โดยการแข่งขันเล่าเรื่องราว (ภาษาไทย) เกี่ยวกับวัฒนธรรม ในหัวข้อ "อาหารพื้นถิ่นสู่สากล" คนละไม่เกิน 10 นาที

รับสมัครผู้เข้าประกวดแข่งขัน จำนวน 20 คน และผู้เข้าชม 80 คน

(ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปริ้นท์ใบสมัครเข้าแข่งขัน แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อ ส่งใบสมัครเข้าแข่งขันได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคารบรรณราชนครินทร์)

(ผู้เข้าชมจะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วมโครงการในฐานะผู้เข้าชม)


หลักเกณฑ์ในการแข่งขัน ในหัวข้อ อาหารพื้นถิ่นสู่สากล

1. การวางโครงเรื่อง ในการนำเสนอ

2. หนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอประกอบ

3. บุคลิกภาพ ท่าทางการแสดงออกเหมาะสม

4. ใช้ถ้อยคำไพเราะ มีสาระ ลึกซึ้งกินใจ

5. สร้างบรรยากาศ ให้เกิดความหรรษา และให้ความสุขแก่ผู้ฟัง

*** รับสมัคร วันที่ 15-30 มกราคม 2567 เท่านั้น ***