ทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Computer Competency Skill สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ทุกคณะทุกหลักสูตร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จัดทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Computer Competency Skill สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ทุกคณะทุกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคน "ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล จากสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ก่อนเข้าระบบทดสอบ"

**ระบบทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล รูปแบบออนไลน์ ผ่านลิงค์ https://skrudl.skru.ac.th

ระยะเวลาทดสอบออนไลน์ : ตั้งแต่บัดนี้ มกราคม ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 (ก่อนเวลา 23:00 น.)

ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2566 ทดสอบให้เสร็จสิ้นตามวันเวลาดังกล่าวเท่านั้น

หมายเหตุ: หากมีปัญหาลืมรหัสผ่านเข้า E-Mail SKRU ไม่ได้ ให้นักศึกษาแจ้งผู้ดูแลระบบผ่านเพจเฟสบุค ชื่อ ARIT OF SKRU

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่อาคาร 59 ชั้น 2 เลขห้อง 200