เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และแข่งขันสร้าง Book to Board game หนังสือเล่มโปรดสู่บอร์ดเกม

สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และแข่งขันสร้าง Book to Board game หนังสือเล่มโปรดสู่บอร์ดเกม"

จัดกิจกรรมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 19 กุมภาพันธ์ 2567  จำนวน 70 คน

(นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง รับจำนวนจำกัด 70 คนเท่านั้น)

 

(นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันในช่วงบ่าย จะต้องปริ้นท์ใบสมัครเข้าแข่งขัน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อ นำใบสมัครส่งได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคารบรรณราชนครินทร์ ***รับจำนวนจำกัด 4 ทีม ทีมละ 5 คน***)

** ผู้ชนะการแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลดังนี้
1) เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท
2) เงินรางวัลสำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 1,500 บาท
3) เงินรางวัลสำหรับรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 1,000 บาท

หลักเกณฑ์การพิจารณา
- ความชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายของตัวเกม
- ความน่าสนใจ แปลกใหม่ของวิธีการเล่น
- การนำเสนอผลงานของผู้เข้าประกวดครบถ้วน ชัดเจน 
- มีความเหมาะสมของกติกาและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น
- เนื้อหาของเกมมีความเหมาะสมและมีประโยชน์กับผู้เล่น

 

กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และแข่งขันสร้าง Book to Board game หนังสือเล่มโปรดสู่บอร์ดเกม

วันที่/เวลา กิจกรรม
08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิดโดย อาจารย์เสรี  ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
09.00 - 10.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ (workshops) หัวข้อ บอร์ดเกมสื่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยวิทยากร นายอนิรุทธ์ ฤทธิสุวรรณ   และนาย อิศพากร ชูสังข์
10.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการหัวข้อ สร้าง Book to Board game สื่อ สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. การแข่งขันสร้างบอร์ดเกม Book to Board game สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้
16.00 – 16.30 น. สรุปผลคะแนนและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการตัดสิน
16.30 – 16.45 น. ประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขันสร้างบอร์ดเกม
16.45 – 17.00 น. พิธีปิดโครงการโดย ผศ.ปิยกุล  จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.