บริการโปรแกรม SPSS

สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการโปรแกรม SPSS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรม SPSS สามารถมาใช้งานได้ที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ให้บริการได้ครั้งละ 1 ท่าน)

ติดต่อขอใช้งานได้ทางเพจ ARIT OF SKRU หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2105 หรือ มาติดต่อที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2