ขยายเวลาสำหรับนักศึกษารหัส 63, 656, 64, 65 และ 66 ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาสำหรับนักศึกษารหัส 63, 656, 64, 65 และ 66 ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สามารถดำเนินการสอบและเข้าเรียนได้ ตั้งแต่ วันที่ 5 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2567 นี้