ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น การเขียนบรรณานุกรม และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น การเขียนบรรณานุกรม และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย อินทร์แก้ว และอาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลกล้า

อบรมวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 - 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ -> https://training.skru.ac.th/detail.php?CRid=56 (รับจำนวน 30 ท่าน)