ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เข้าห้องสมุด

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เข้าห้องสมุด

คัดเลือกได้ที่ https://arit.skru.ac.th/lib/select/emerald2024/

คัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567