ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัยในระดับนานาชาติ  สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา ขอประชาสัมพันธ์  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัยในระดับนานาชาติ  สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ รศ. ดร.ศุภวัฒน์ พุกเจริญ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่จะมาบรรยายให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยในระดับนานาชาติ

 

สามารถสมัครได้ทาง https://training.skru.ac.th/detail.php?CRid=60 (หรือสแกน QR Code)

ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤษภาคม 2567 (จำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง)