ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด

ขอเชิญ อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้งานวิทยบริการ ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด สำหรับเตรียมความพร้อม ในการใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

สามารถคัดเลือกหนังสือได้ที่ https://arit.skru.ac.th/arit/IntroForm_Index.php