ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2563

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ในการใช้บริการหอสมุดกลาง

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ในการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ในการใช้บริการศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved