บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ประเภทสมาชิก
สังกัดคณะ/หน่วยงาน
โปรแกรมวิชา
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
วิธีการรับหนังสือ
หมายเหตุ

รายการหนังสือที่ต้องการให้ค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหนังสือได้จากระบบ OPAC (คลิกที่นี่เพื่อสืบค้นหนังสือ)

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขเรียกหนังสือ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสืบค้นหนังสือได้จากระบบ OPAC (สืบค้นหนังสือคลิกที่นี่)
2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการค้นหาตัวเล่มหนังสือ และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง ตามช่องทางที่ท่านแจ้งไว้
3. ในกรณีที่นำส่งที่คณะ/หน่วยงาน
   3.1 หนังสือที่นำส่งจะต้องยืมผ่านระบบยืมทรัพยากรสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว
   3.2 ท่านจะต้องเซ็นรับหนังสือด้วยตนเอง


รหัสตรวจสอบ:

อ่านรหัสตรวจสอบไม่ได้? คลิกที่นี่ เพื่อโหลดใหม่