ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นสารสนเทศ หัวข้อ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC)

งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นสารสนเทศ หัวข้อ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC) ในวันที่ 25 มกราคา 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีวิทยากร ได้แก่ นางสาวสมศรี หวันชิตนาย บรรณารักษ์ ชำนาญการ, นางรัชณี จารุธรรม บรรณารักษ์ ชำนาญการ และนางสาวพรพิมล ภักดีวงศ์ธรรม พนักงานห้องสมุด


Total 36 Image : 3 Page