สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษารหัส 65...อ่านต่อ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มอบลิขสิทธิ์ของโปรแกรม Foxit PDF Editor Pro ให้แก่บุคลากรทุกท่านแล้ว สามารถใช้งานได้ 2 เครื่อง ตรวจสอบลิขสิทธิ์ได้ที่อีเมลของท่าน...อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการคอร์สอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สืบค้นทรัพยากรฯ ในห้องสมุด

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด เช่น หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ

ทดสอบสมรรถนะดิจิทัล

ทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล ตามมาตรฐานสากลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บริการเด่น

ผู้ใช้บริการสามารถรับการแจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสารจากห้องสมุด ผ่านทาง LINE เช่น เตือนการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่, เตือนข้อความ (Message) ที่ส่งจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST, การแจ้งพบหนังสือหาย, เตือนให้มารั...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

เปิดให้จองเฉพาะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 , ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 4

ใช้บริการ

เป็นบริการที่บรรณารักษ์ช่วยหาหนังสือให้กับผู้ใช้บริการที่มาค้นหาหนังสือในห้องสมุด ซึ่งบรรณารักษ์จะไปหาหนังสือที่ชั้นหนังสือให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย และผู้ใช้บริการรอ...อ่านต่อ

ใช้บริการ

คู่มือการใช้บริการห้องสมุด

ใช้บริการ

บริการตรวจสอบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

ใช้บริการ

คลิปวิดีโอแนะนำหนังสือเด่น โดยบรรณารักษ์ห้องสมุด

ใช้บริการ

สำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

ใช้บริการ    คู่มือ

บริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ใช้บริการ

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ แก้ปัญหาสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่มีเวลา หรือค้นหาตัวเล่มหนังสือไม่เจอ...อ่านต่อ

ใช้บริการ

เพื่อให้หนังสือและทรัพยากรภายในห้องสมด ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด...อ่านต่อ

ใช้บริการ

สำนักวิทยบริการฯให้บริการ VPN สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

ยืมต่อหนังสือที่ใกล้ถึงวันกำหนดส่ง โดยไม่ต้องมาที่ห้องสมุด

ใช้บริการ    คู่มือ

จองห้องบริการมัลติมีเดียเพื่อชมวิดีทัศน์เป็นรายกลุ่ม

ใช้บริการ

จองห้องประชุมกลุ่มย่อยสำหรับประชุม

ใช้บริการ

สำหรับค้นคว้า, เตรียมการสอน, จัดทำสื่อออนไลน์

ใช้บริการ

แนะนำการใช้บริการห้องสมุด, การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

ใช้บริการ

สืบค้นทรัพยากรจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย และสามารถยืมระหว่างห้องสมุดได้...อ่านต่อ

ใช้บริการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทาง Facebook Fanpage...อ่านต่อ

ใช้บริการ

สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการสืบค้นสารสนเทศ

ใช้บริการ

เรียนออนไลน์ ทีวี วิดีโอ

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง

Username และ Password: สามารถตรวจสอบได้ที่ https://bit.ly/3wRd5RU

สามารถศึกษาวิธีการเข้าสอบเพิ่มเติมได้ที่ : อ่านต่อ

ใช้บริการ

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ speexx
ตอบโจทย์ทุกสไตล์การเรียนรู้ ต่อยอด และเติมเต็มทักษะภาษาอังกฤษให้เต็มที่...อ่านต่อ

ใช้บริการ

SKRU Online Learning Center (OLC) ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ใช้บริการ

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา...อ่านต่อ

ใช้บริการ

Thai MOOC เป็นระบบการศึกษาแบบเปิดที่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นข้อจำกัด ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีก...อ่านต่อ

ใช้บริการ

สื่อภาษาอังกฤษ Multimedia ภาษา English มาตรฐานโลกครบเครื่องเรื่องภาษา English ตั้งแต่เริ่มเรียนจนเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต...อ่านต่อ

ใช้บริการ

รวมทีวีหลากหลายช่อง

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลทดลองใช้

ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านประวัติศาสตร์โลก สามารถเข้าถึงการรายงานข่าวเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โลก และงานวิชาการที่จัดตั้งขึ้นในภาคสนามอย่างรอบด้าน...อ่านต่อ

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด ในหลากหลายสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาที่ได้รับการอัพเดตใหม่ทุกวัน...อ่านต่อ

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านความเป็นผู้นำและการจัดการ สามารถค้นหาเนื้อหาวารสารที่เชื่อถือได้ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น พลวัตขององค์กร, การเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่, และอื่นๆ เนื้อหาภายในมีการอัพเดตทุกวัน...อ่านต่อ

ใช้บริการ

Computers & Applied Sciences Complete: ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความ...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

Business Source Complete ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดของโลก: ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกๆฐานข้อมูล มีเนื้อหาวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโล...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องก...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

ฐานข้อมูลทางด้าน Fine Arts

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลทางด้าน Communications and Mass Media

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลทางด้าน Business

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลทางด้าน Agriculture

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นร่วมกันทุกฐานของ Gale

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลสังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดทำขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2560 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่ต้องการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวัน...อ่านต่อ

ใช้บริการ

เป็นฐานข้อมูลและบริการสืบค้นเพื่อการยืมคืน ข้อมูลครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ โดยให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร (Full text) ไม่น้อยกว่า 1...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

เข้าใช้งาน EBSCO eBooks ได้ที่ https://search.ebscohost.com เลือก eBook Collection หรือ eBook Academic Collection...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

ฐานข้อมูล eBooks กว่า 3,000 รายการ

ใช้บริการ    คู่มือ

Thai Journal Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย รวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา เข้าใช้งานได้ทั้งภายในและนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย...อ่านต่อ

ใช้บริการ

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหนังสือในฐานกว่า 170 รายการ สามารถ Print...อ่านต่อ

ใช้บริการ

ฐานข้อมูล ERIC - Educational Resources Information Center เป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ให้บรรณานุกรมและสาระสังเขปเท่านั้น ...อ่านต่อ

ใช้บริการ

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสา...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Accounting, Finance & Economics 2) Business, Management & Strategy 3) Touri...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัย ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ...อ่านต่อ

ใช้บริการ

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,130 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน ...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology and Social Sciences สา...อ่านต่อ

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ ...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลท...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,7...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

Web of Science Core Collection คือ แพลตฟอร์มในการสืบค้นข้อมูลจาก วารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำ (Journals) การประชุมวิชาการ (conference proceeding) และ หนังสือ (Books) รวมกันมากกว่า 5 ล้านรายการ ซึ่งช่วย...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

E-Book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจาก SE-ED E-library

Username สำหรับเข้าสู่ระบบ คือ อีเมลของมหาวิทยาลัย (@skru.ac.th หรือ @parichat.skru.ac.th)
รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ ให้ตรวจสอบในเมล (ระบบ...อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

หอสมุดแห่งชาติเปิดบริการให้อ่าน e-book ฟรี มากกว่า 2,300 เรื่อง

ใช้บริการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจาก i love library

ใช้บริการ    คู่มือ

The 1 Book E-Library “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน” เป็นแอปพลิเคชั่นที่รวบรวมหนังสือหลากหลาย พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และอาชีวศึกษา ปวช....อ่านต่อ

ใช้บริการ    คู่มือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจาก 2ebook.com

ใช้บริการ    คู่มือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เช่น งานวิจัย, วิทยานิพนธ์, หนังสือประกอบการเรียนการสอน, โครงงานนักศึกษา, วารสาร, เอกสารเผยแพร่อื่นๆ เป็นต้น...อ่านต่อ

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลท้องถิ่น

ข้อมูลชุมชนหมู่บ้านที่ได้จากการจัดเก็บของ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการและประเมินโครงการ ได้แก่
- บร.1 แบบเก็บข้อมูลบริบทชุมชนหมู่บ้าน จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน...อ่านต่อ

ใช้บริการ

ข้อมูลต่างๆ ของ จ.สงขลา, พัทลุง, สตูล เช่น การละเล่นพื้นบ้าน, ข้อมูลพื้นฐาน, นิทานชาวบ้าน, บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ยาและสมุนไพรพื้นบ้าน, หัตถกรรมพื้นบ้าน, อาหารพื้นบ้าน, แหล่งท่องเ...อ่านต่อ

ใช้บริการ

ข่าว หนังสือพิมพ์

วารสาร นิตยสาร

รายชื่อวารสารออนไลน์ ที่รวบรวมจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ

ใช้บริการ

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา...อ่านต่อ

ใช้บริการ

แหล่งสารสนเทศออนไลน์อื่น ๆ

ราชกิจจานุเบกษา เป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 เป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และค...อ่านต่อ

ใช้บริการ

VDO แนะนำสำนักวิทยบริการฯ

ห้องสมุดสีเขียว / สำนักงานสีเขียว

กิจกรรมสำนักงานสีเขียวทั้งหมด

ติดต่อสำนักฯ

ที่อยู่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา

จ.สงขลา

รหัสไปรษณีย์ 90000

อีเมล

arit.skru@skru.ac.th

โทรศัพท์

0-7426-0278


แฟกซ์

0-7433-6938


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สำนักงานผู้อำนวยการ : 1739

ห้องสมุด : 1735

ศูนย์คอมพิวเตอร์ : 2104, 2105, 2113

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา : 1875, 1876

Facebook Fanpage

ติดตามข้อมูล หรือติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง facebook fanpage ได้ที่นี่  สายตรงผู้อำนวยการ


รหัสตรวจสอบ:


อ่านรหัสตรวจสอบไม่ได้? คลิกที่นี่ เพื่อโหลดใหม่

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved