Speaking English Online with Foreign Teachers ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม Speaking English Online with Foreign Teachers ครั้งที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อสนทนา Describe Place โดยอาจารย์ Gary Linton ในการอบรมครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการพูดภาษอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกสนานมากมาย และเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง - ในสัปดาห์หน้าจะงดการจัดกิจกรรม เนื่องจากเป็นสัปดาห์สอบกลางภาค- **รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมและบรรลุกิจกรรม Speaking English Online with Foreign Teacher ครั้งที่ 5 หัวข้อสนทนา Describe Place โดย อาจารย์ Gary Linton วันที่ 2 กันยายน 2564** https://drive.google.com/.../1QqrLBsthw4O12uICJYA.../view... (นักศึกษาที่มีรายชื่อบรรลุกิจกรรมครบ 2 ครั้ง จะได้รับรหัสกิจกรรมจำนวน 4 ชั่วโมง)


Total 4 Image : 1 Page