Speaking English Online with Foreign Teachers ครั้งที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม Speaking English Online with Foreign Teachers ครั้งที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อสนทนา Holidays - Travel โดยอาจารย์ Robert Steven Judge ในการอบรมครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการพูดภาษอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกสนานมากมาย และเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง กิจกรรมครั้งต่อไปในวันที่ 2 กันยายน 2564 นักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมไว้จะได้พบกับอาจารย์ Gary Linton ที่จะมาพร้อมกับหัวข้อสนทนาเรื่อง Describe Place


Total 6 Image : 1 Page