Speaking English Online with Foreign Teachers ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม Speaking English Online with Foreign Teachers ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อสนทนา Daily Routine โดยอาจารย์ Gary Linton ในการอบรมครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการพูดภาษอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกสนานมากมาย และเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง กิจกรรมครั้งต่อไปในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมไว้จะได้พบกับอาจารย์ Robert Steven Judge ที่จะมาพร้อมกับหัวข้อสนทนาเรื่อง Holidays-Travel


Total 4 Image : 1 Page