ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (ผ่านระบบออนไลน์) โดยมีอาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะผู้บริหาร ต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการนี้ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ประธานกรรมการ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง กรรมการ อาจารย์ศุภชัย ดำคำ กรรมการและเลขานุการ นางสโรชา บริสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวศรัญญา โรจนวงศ์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการ นางรอบีอ๊ะ ขุนทหาร ผู้ช่วยเลขานุการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน


Total 5 Image : 1 Page