อบรมแบบ virtual training จำนวน 2 หลักสูตร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมแบบ virtual training จำนวน 2 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในแต่ละหลักสูตร รับจำนวน 300 คน เราใช้ระบบ https://training.skru.ac.th/ เป็นระบบในการบริหารจัดการการอบรม ทั้งแต่ต้นจนจบ


Total 2 Image : 1 Page