ARIT Digital Signature

ARIT Digital Signature สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เริ่มใช้ ลายเซ็นดิจิทัล เป็นวันแรก เพื่อระบุตัวตนในการลงลายมือชื่อ รองรับการทำงานในยุค New Normal โดยอาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Total 1 Image : 1 Page