โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ในวันนี้ (1 กรกฎาคม 2564) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจากคุณโชติจิณณ์ วีระเสรีวัฒนะ ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่ จากบริษัท วัน ไวท์เฮ้าส์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม speexx และการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Youtube Live ซึ่งบรรยากาศการอบรมในวันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน บุคลากรทุกท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการเข้าใช้งานโปรแกรม speexx และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเข้าทดสอบวัดสมรรถนะภาษาตามมาตรฐาน CEFR ต่อไป


Total 8 Image : 1 Page