ประชุมเตรียมแผนงานสร้างสื่อการสอนออนไลน์ พัฒนานักศึกษาเข้มภาษา และทักษะคอมพิวเตอร์

รุกครูสร้างสื่อการสอนออนไลน์ พัฒนานักศึกษาเข้มภาษา และทักษะคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา เน้นครูยุค 4.0 ผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์ พร้อมพัฒนานักศึกษา โดยให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เริ่มต้นจากสายวิชาชีพครู พร้อมทั้งนักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานอีกด้วย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผศ.ดร. อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการ และคณะทำงาน ประชุมเตรียมแผนงาน และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงาน แก่ ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม มีประเด็นสำคัญ คือ 1. Mooc (Massive Open Online Course) รูปแบบการนำเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ ที่เข้าถึงผู้เรียนจำนวนมากๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 2. ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย โดยเน้นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในสายวิชาชีพครู จะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และ 3. IC3 ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งนักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อีกด้วยเช่นกัน ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


Total 8 Image : 1 Page