อบรมการใช้งาน MOOC ให้แก่อาจารย์คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

อบรมการใช้งาน MOOC ให้แก่อาจารย์คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยอาจารย์เสรี ชะนะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562


Total 25 Image : 2 Page