โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ รุ่นที่ 1

นักศึกษา ชั้นปี 3 และชั้น ปี 4) วันที่ 14 และ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.45 - 17.00 น.


Total 7 Image : 1 Page