ARIT Library Book Fair 2020

งาน Library Book Fair สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมคัดเลือกหนังสือจากสำนักพิมพ์และร้านค้าต่างๆ เพื่อเสนอให้สำนักวิทยบริการฯพิจารณาจัดซื้อไว้บริการในห้องสมุด ได้ตรงกับสาขาวิชาและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ วันที่ 28-29 มกราคม 2563 ณ ลานชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


Total 19 Image : 2 Page