โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการฝึกประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการฝึกประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมสงขลา ณ ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 6 เวลา 08.30-12.00 ณ.


Total 9 Image : 1 Page