ตารางการจองห้องประดู่

  (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

บริการสำหรับอบรม, ประชุม, ติว, กิจกรรมกลุ่ม, รับชมภาพยนตร์ (6-32 คน)
สถานที่ : ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์ที่ให้บริการ
 • สมาร์ททีวี

  ระเบียบในการใช้ห้อง
 • ให้บริการเฉพาะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้น
 • ให้บริการทุกวัน
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการจองห้องแล้ว แต่ไม่สามารถใช้ในวันและเวลาที่จองไว้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงการจองห้อง กรุณาแจ้งยกเลิกการใช้บริการที่สำนักวิทยบริการฯ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1736, 2401 หรือ 1735
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานภายในห้องโดยเด็ดขาด
 • กรุณาตรวจสอบสิ่งของก่อนออกจากห้องให้เรียบร้อย หากสูญหาย สำนักวิทยบริการฯ จะไม่รับผิดชอบ
 • วัน\เวลา
  8.30-9.20
  9.25-10.15
  10.20-11.10
  11.15-12.05
  12.10-12.55
  13.00-13.50
  13.55-14.45
  14.50-15.40
  15.45-16.30
  22/2/2024                  
  23/2/2024                  
  24/2/2024                  
  25/2/2024                  
  26/2/2024                  
  27/2/2024                  
  28/2/2024                  
  29/2/2024                  
  1/3/2024                  
  2/3/2024                  
  3/3/2024                  
  4/3/2024                  
  5/3/2024                  
  6/3/2024                  
  7/3/2024                  
  8/3/2024                  
  9/3/2024                  
  10/3/2024                  
  11/3/2024                  
  12/3/2024                  
  13/3/2024                  
  14/3/2024                  
  15/3/2024                  
  16/3/2024                  
  17/3/2024                  
  18/3/2024                  
  19/3/2024                  
  20/3/2024                  
  21/3/2024                  
  22/3/2024                  
  23/3/2024                  


  ตารางการจองห้องกระดุมทอง

    (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

  บริการสำหรับอบรม, ประชุม, ติว, กิจกรรมกลุ่ม, รับชมภาพยนตร์ (8-32 คน)
  สถานที่ : ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

  อุปกรณ์ที่ให้บริการ
 • โปรเจคเตอร์, เครื่องเสียง

  ระเบียบในการใช้ห้อง
 • ให้บริการเฉพาะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้น
 • ให้บริการทุกวัน
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการจองห้องแล้ว แต่ไม่สามารถใช้ในวันและเวลาที่จองไว้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงการจองห้อง กรุณาแจ้งยกเลิกการใช้บริการที่สำนักวิทยบริการฯ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1736, 2401 หรือ 1735
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานภายในห้องโดยเด็ดขาด
 • กรุณาตรวจสอบสิ่งของก่อนออกจากห้องให้เรียบร้อย หากสูญหาย สำนักวิทยบริการฯ จะไม่รับผิดชอบ
 • วัน\เวลา
  8.30-9.20
  9.25-10.15
  10.20-11.10
  11.15-12.05
  12.10-12.55
  13.00-13.50
  13.55-14.45
  14.50-15.40
  15.45-16.30
  22/2/2024                  
  23/2/2024                  
  24/2/2024                  
  25/2/2024                  
  26/2/2024                  
  27/2/2024                  
  28/2/2024                  
  29/2/2024                  
  1/3/2024                  
  2/3/2024                  
  3/3/2024                  
  4/3/2024                  
  5/3/2024                  
  6/3/2024                  
  7/3/2024                  
  8/3/2024                  
  9/3/2024                  
  10/3/2024                  
  11/3/2024                  
  12/3/2024                  
  13/3/2024                  
  14/3/2024                  
  15/3/2024                  
  16/3/2024                  
  17/3/2024                  
  18/3/2024                  
  19/3/2024                  
  20/3/2024                  
  21/3/2024                  
  22/3/2024                  
  23/3/2024                  


  ตารางการจองห้องปาริฉัตร 1

    (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

  บริการสำหรับอบรม, ประชุม, ติว, กิจกรรมกลุ่ม, รับชมภาพยนตร์ (6-12 คน)
  สถานที่ : ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

  อุปกรณ์ที่ให้บริการ
 • สมาร์ททีวี

  ระเบียบในการใช้ห้อง
 • ให้บริการเฉพาะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้น
 • ให้บริการทุกวัน
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการจองห้องแล้ว แต่ไม่สามารถใช้ในวันและเวลาที่จองไว้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงการจองห้อง กรุณาแจ้งยกเลิกการใช้บริการที่สำนักวิทยบริการฯ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1736, 2401 หรือ 1735
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานภายในห้องโดยเด็ดขาด
 • กรุณาตรวจสอบสิ่งของก่อนออกจากห้องให้เรียบร้อย หากสูญหาย สำนักวิทยบริการฯ จะไม่รับผิดชอบ
 • วัน\เวลา
  8.30-9.20
  9.25-10.15
  10.20-11.10
  11.15-12.05
  12.10-12.55
  13.00-13.50
  13.55-14.45
  14.50-15.40
  15.45-16.30
  22/2/2024                  
  23/2/2024                  
  24/2/2024                  
  25/2/2024                  
  26/2/2024                  
  27/2/2024                  
  28/2/2024                  
  29/2/2024                  
  1/3/2024                  
  2/3/2024                  
  3/3/2024                  
  4/3/2024                  
  5/3/2024                  
  6/3/2024                  
  7/3/2024                  
  8/3/2024                  
  9/3/2024                  
  10/3/2024                  
  11/3/2024                  
  12/3/2024                  
  13/3/2024                  
  14/3/2024                  
  15/3/2024                  
  16/3/2024                  
  17/3/2024                  
  18/3/2024                  
  19/3/2024                  
  20/3/2024                  
  21/3/2024                  
  22/3/2024                  
  23/3/2024                  


  สีเทา หมายถึง รอการยืนยัน ยังไม่สามารถเข้าใช้บริการห้องในวันและเวลาที่จองได้
  สีเขียว หมายถึง การจองสำเร็จแล้ว สามารถเข้าใช้บริการห้องในวันและเวลาที่จองได้
  ถ้าต้องการจอง คลิกที่ลิงค์จองห้อง หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง
  ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลการจอง คลิกที่ชื่อผู้จองในตาราง (แก้ไขได้เฉพาะรายการที่รอการยืนยันเท่านั้น รายการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าต้องการแก้ไขรายการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว กรุณาติดต่อสำนักวิทยบริการฯ)