ตารางการจองห้องประดู่ (งดจองชั่วคราว)

งดจองห้องนี้ชั่วคราว

บริการชมโสตทัศนวัสดุรายกลุ่ม (ไม่เกิน 33 คน)
สถานที่ : ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์ที่ให้บริการ
 • เครื่องเสียง
 • โปรเจคเตอร์, จอรับภาพ, ทีวี

  ระเบียบในการใช้ห้อง
 • ให้บริการเฉพาะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้น
 • ให้บริการทุกวัน
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
  ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์
 • บริการสำหรับประชุม, อบรม, สัมมนา, จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย จำนวนไม่เกิน 33 คน
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการจองห้องแล้ว แต่ไม่สามารถใช้ในวันและเวลาที่จองไว้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงการจองห้อง กรุณาแจ้งยกเลิกการใช้บริการที่สำนักวิทยบริการฯ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1736, 2401 หรือ 1735
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานภายในห้องโดยเด็ดขาด
 • กรุณาตรวจสอบสิ่งของก่อนออกจากห้องให้เรียบร้อย หากสูญหาย สำนักวิทยบริการฯ จะไม่รับผิดชอบ

  (งดจองชั่วคราว)
 • วัน\เวลา
  8.30-9.20
  9.25-10.15
  10.20-11.10
  11.15-12.05
  12.10-12.55
  13.00-13.50
  13.55-14.45
  14.50-15.40
  15.45-16.30
  29/9/2023                  
  30/9/2023                  
  1/10/2023                  
  2/10/2023                  
  3/10/2023                  
  4/10/2023                  
  5/10/2023                  
  6/10/2023                  
  7/10/2023                  
  8/10/2023                  
  9/10/2023                  
  10/10/2023                  
  11/10/2023                  
  12/10/2023                  
  13/10/2023                  
  14/10/2023                  
  15/10/2023                  
  16/10/2023                  
  17/10/2023                  
  18/10/2023                  
  19/10/2023                  
  20/10/2023                  
  21/10/2023                  
  22/10/2023                  
  23/10/2023                  
  24/10/2023                  
  25/10/2023                  
  26/10/2023                  
  27/10/2023                  
  28/10/2023                  
  29/10/2023                  


  ตารางการจองห้องกระดุมทอง

    (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

  บริการชมโสตทัศนวัสดุรายกลุ่ม (ไม่เกิน 36 คน)
  สถานที่ : ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

  อุปกรณ์ที่ให้บริการ
 • เครื่องเสียง
 • โปรเจคเตอร์, จอรับภาพ

  ระเบียบในการใช้ห้อง
 • ให้บริการเฉพาะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้น
 • ให้บริการทุกวัน
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
  ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์
 • บริการสำหรับประชุม, อบรม, สัมมนา, จัดกิจกรรม จำนวนไม่เกิน 36 คน
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการจองห้องแล้ว แต่ไม่สามารถใช้ในวันและเวลาที่จองไว้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงการจองห้อง กรุณาแจ้งยกเลิกการใช้บริการที่สำนักวิทยบริการฯ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1736, 2401 หรือ 1735
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานภายในห้องโดยเด็ดขาด
 • กรุณาตรวจสอบสิ่งของก่อนออกจากห้องให้เรียบร้อย หากสูญหาย สำนักวิทยบริการฯ จะไม่รับผิดชอบ
 • วัน\เวลา
  8.30-9.20
  9.25-10.15
  10.20-11.10
  11.15-12.05
  12.10-12.55
  13.00-13.50
  13.55-14.45
  14.50-15.40
  15.45-16.30
  29/9/2023       นายปิยะ มาส่ง นายปิยะ มาส่ง    
  30/9/2023                  
  1/10/2023                  
  2/10/2023                  
  3/10/2023 นางสาวThathira Siriphan          
  4/10/2023 นางสาวThathira Siriphan
  5/10/2023 นางสาวThathira Siriphan          
  6/10/2023                  
  7/10/2023                  
  8/10/2023                  
  9/10/2023                  
  10/10/2023                  
  11/10/2023                  
  12/10/2023                  
  13/10/2023                  
  14/10/2023                  
  15/10/2023                  
  16/10/2023                  
  17/10/2023                  
  18/10/2023                  
  19/10/2023                  
  20/10/2023                  
  21/10/2023                  
  22/10/2023                  
  23/10/2023                  
  24/10/2023                  
  25/10/2023                  
  26/10/2023                  
  27/10/2023                  
  28/10/2023                  
  29/10/2023                  


  ตารางการจองห้องประชุมปาริฉัตร

  ถ้าต้องการใช้ห้องกรุณาติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1734

  บริการสำหรับใช้จัดการประชุม อบรม สัมมนา จำนวน 40-60 คน
  สถานที่ : ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

  อุปกรณ์ที่ให้บริการ
 • เครื่องเสียง, โปรเจคเตอร์, จอรับภาพ, เครื่องฉายภาพสามมิติ

  ระเบียบในการใช้ห้อง
 • ให้บริการเฉพาะอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้น ถ้าต้องการใช้ห้องกรุณาติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1734
 • วัน\เวลา
  8.30-9.20
  9.25-10.15
  10.20-11.10
  11.15-12.05
  12.10-12.55
  13.00-13.50
  13.55-14.45
  14.50-15.40
  15.45-16.30
  29/9/2023                  
  30/9/2023                  
  1/10/2023                  
  2/10/2023                  
  3/10/2023                  
  4/10/2023                  
  5/10/2023                  
  6/10/2023                  
  7/10/2023                  
  8/10/2023                  
  9/10/2023                  
  10/10/2023                  
  11/10/2023                  
  12/10/2023                  
  13/10/2023                  
  14/10/2023                  
  15/10/2023                  
  16/10/2023                  
  17/10/2023                  
  18/10/2023                  
  19/10/2023                  
  20/10/2023                  
  21/10/2023                  
  22/10/2023                  
  23/10/2023                  
  24/10/2023                  
  25/10/2023                  
  26/10/2023                  
  27/10/2023                  
  28/10/2023                  
  29/10/2023                  


  ตารางการจองห้องบันทึกรายการ

    (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

  บริการสำหรับการบันทึกรายการวิดีทัศน์
  สถานที่ : ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

  อุปกรณ์ที่ให้บริการ
 • เครื่องเสียง
 • ทีวี
 • ชุดบันทึกรายการวิดีทัศน์

  ระเบียบในการใช้ห้อง
 • ให้บริการเฉพาะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้น ถ้าต้องการใช้ห้องกรุณาติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1736 หรือ 2401
 • วัน\เวลา
  8.30-9.20
  9.25-10.15
  10.20-11.10
  11.15-12.05
  12.10-12.55
  13.00-13.50
  13.55-14.45
  14.50-15.40
  15.45-16.30
  29/9/2023                  
  30/9/2023                  
  1/10/2023                  
  2/10/2023                  
  3/10/2023                  
  4/10/2023                  
  5/10/2023                  
  6/10/2023                  
  7/10/2023                  
  8/10/2023                  
  9/10/2023                  
  10/10/2023                  
  11/10/2023                  
  12/10/2023                  
  13/10/2023                  
  14/10/2023                  
  15/10/2023                  
  16/10/2023                  
  17/10/2023                  
  18/10/2023                  
  19/10/2023                  
  20/10/2023                  
  21/10/2023                  
  22/10/2023                  
  23/10/2023                  
  24/10/2023                  
  25/10/2023                  
  26/10/2023                  
  27/10/2023                  
  28/10/2023                  
  29/10/2023                  


  สีเทา หมายถึง รอการยืนยัน ยังไม่สามารถเข้าใช้บริการห้องในวันและเวลาที่จองได้
  สีเขียว หมายถึง การจองสำเร็จแล้ว สามารถเข้าใช้บริการห้องในวันและเวลาที่จองได้
  ถ้าต้องการจอง คลิกที่ลิงค์จองห้อง หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง
  ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลการจอง คลิกที่ชื่อผู้จองในตาราง (แก้ไขได้เฉพาะรายการที่รอการยืนยันเท่านั้น รายการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าต้องการแก้ไขรายการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว กรุณาติดต่อสำนักวิทยบริการฯ)