ตารางการจองห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์ 1 (หอสมุด ชั้น 2)

  (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้อาจารย์ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

อุปกรณ์ที่มีในห้อง
-โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศ, ปลั๊กไฟ, ช่องเสียบสาย LAN, Wifi

**หากผู้ใช้บริการท่านใดไม่มาใช้บริการตามเวลาที่จองภายใน 30 นาที ห้องสมุด ขออนุญาตยกเลิกรายการจองดังกล่าว**

เปิดให้บริการ วันจันทร์-อาทิตย์
วัน\เวลา
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
1/12/2022     อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ
2/12/2022                
3/12/2022                
4/12/2022                
5/12/2022                
6/12/2022                
7/12/2022                
8/12/2022                
9/12/2022                
10/12/2022                
11/12/2022                
12/12/2022                
13/12/2022                
14/12/2022                
15/12/2022                
16/12/2022                
17/12/2022                
18/12/2022                
19/12/2022                
20/12/2022                
21/12/2022                
22/12/2022                
23/12/2022                
24/12/2022                
25/12/2022                
26/12/2022                
27/12/2022                
28/12/2022                
29/12/2022                
30/12/2022                
31/12/2022                


ตารางการจองห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์ 2 (หอสมุด ชั้น 2)

  (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้อาจารย์ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

อุปกรณ์ที่มีในห้อง
-โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศ, ปลั๊กไฟ, ช่องเสียบสาย LAN, Wifi

**หากผู้ใช้บริการท่านใดไม่มาใช้บริการตามเวลาที่จองภายใน 30 นาที ห้องสมุด ขออนุญาตยกเลิกรายการจองดังกล่าว**

เปิดให้บริการ วันจันทร์-อาทิตย์
วัน\เวลา
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
1/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
2/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
3/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
4/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
5/12/2022                
6/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
7/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
8/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
9/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
10/12/2022                
11/12/2022                
12/12/2022                
13/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
14/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
15/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
16/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
17/12/2022                
18/12/2022     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม    
19/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
20/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
21/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
22/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
23/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
24/12/2022                
25/12/2022                
26/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
27/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
28/12/2022   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
29/12/2022                
30/12/2022                
31/12/2022                


ตารางการจองห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์ 3 (หอสมุด ชั้น 3)

  (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้อาจารย์ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

อุปกรณ์ที่มีในห้อง
-โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศ, ปลั๊กไฟ, ช่องเสียบสาย LAN, Wifi

**หากผู้ใช้บริการท่านใดไม่มาใช้บริการตามเวลาที่จองภายใน 30 นาที ห้องสมุด ขออนุญาตยกเลิกรายการจองดังกล่าว**

เปิดให้บริการ วันจันทร์-อาทิตย์
วัน\เวลา
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
1/12/2022                
2/12/2022                
3/12/2022                
4/12/2022                
5/12/2022                
6/12/2022                
7/12/2022                
8/12/2022                
9/12/2022                
10/12/2022                
11/12/2022                
12/12/2022                
13/12/2022                
14/12/2022                
15/12/2022                
16/12/2022                
17/12/2022                
18/12/2022                
19/12/2022                
20/12/2022                
21/12/2022                
22/12/2022                
23/12/2022                
24/12/2022                
25/12/2022                
26/12/2022                
27/12/2022                
28/12/2022                
29/12/2022                
30/12/2022                
31/12/2022                


ตารางการจองห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์ 4 (หอสมุด ชั้น 3)

  (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้อาจารย์ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

อุปกรณ์ที่มีในห้อง
-โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศ, ปลั๊กไฟ, ช่องเสียบสาย LAN, Wifi

**หากผู้ใช้บริการท่านใดไม่มาใช้บริการตามเวลาที่จองภายใน 30 นาที ห้องสมุด ขออนุญาตยกเลิกรายการจองดังกล่าว**

เปิดให้บริการ วันจันทร์-อาทิตย์
วัน\เวลา
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
1/12/2022                
2/12/2022                
3/12/2022                
4/12/2022                
5/12/2022                
6/12/2022                
7/12/2022                
8/12/2022                
9/12/2022                
10/12/2022                
11/12/2022                
12/12/2022                
13/12/2022                
14/12/2022                
15/12/2022                
16/12/2022                
17/12/2022                
18/12/2022                
19/12/2022                
20/12/2022                
21/12/2022                
22/12/2022                
23/12/2022                
24/12/2022                
25/12/2022                
26/12/2022                
27/12/2022                
28/12/2022                
29/12/2022                
30/12/2022                
31/12/2022                


ตารางการจองห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์ 5 (หอสมุด ชั้น 4)

  (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้อาจารย์ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

อุปกรณ์ที่มีในห้อง
-โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศ, ปลั๊กไฟ, ช่องเสียบสาย LAN, Wifi

**หากผู้ใช้บริการท่านใดไม่มาใช้บริการตามเวลาที่จองภายใน 30 นาที ห้องสมุด ขออนุญาตยกเลิกรายการจองดังกล่าว**

เปิดให้บริการ วันจันทร์-อาทิตย์
วัน\เวลา
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
1/12/2022                
2/12/2022                
3/12/2022                
4/12/2022                
5/12/2022                
6/12/2022                
7/12/2022                
8/12/2022                
9/12/2022                
10/12/2022                
11/12/2022                
12/12/2022                
13/12/2022                
14/12/2022                
15/12/2022                
16/12/2022                
17/12/2022                
18/12/2022                
19/12/2022                
20/12/2022                
21/12/2022                
22/12/2022                
23/12/2022                
24/12/2022                
25/12/2022                
26/12/2022                
27/12/2022                
28/12/2022                
29/12/2022                
30/12/2022                
31/12/2022                


ตารางการจองห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์ 6 (หอสมุด ชั้น 4)

  (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้อาจารย์ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

อุปกรณ์ที่มีในห้อง
-โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศ, ปลั๊กไฟ, ช่องเสียบสาย LAN, Wifi

**หากผู้ใช้บริการท่านใดไม่มาใช้บริการตามเวลาที่จองภายใน 30 นาที ห้องสมุด ขออนุญาตยกเลิกรายการจองดังกล่าว**

เปิดให้บริการ วันจันทร์-อาทิตย์
วัน\เวลา
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
1/12/2022                
2/12/2022                
3/12/2022                
4/12/2022                
5/12/2022                
6/12/2022                
7/12/2022                
8/12/2022                
9/12/2022                
10/12/2022                
11/12/2022                
12/12/2022                
13/12/2022                
14/12/2022                
15/12/2022                
16/12/2022                
17/12/2022                
18/12/2022                
19/12/2022                
20/12/2022                
21/12/2022                
22/12/2022                
23/12/2022                
24/12/2022                
25/12/2022                
26/12/2022                
27/12/2022                
28/12/2022                
29/12/2022                
30/12/2022                
31/12/2022                


ตารางการจองห้อง Smart Classroom (หอสมุด ชั้น 3)

  (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้อาจารย์ใช้สำหรับบันทึกวิดีโอ หรือสอนออนไลน์ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

อุปกรณ์ที่มีในห้อง
-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสอน (หน้าจอสัมผัสได้), กล้องวิดีโอ, ไมโครโฟน, ลำโพง, เครื่องบันทึกวิดีโอ

**หากผู้ใช้บริการท่านใดไม่มาใช้บริการตามเวลาที่จองภายใน 30 นาที ห้องสมุด ขออนุญาตยกเลิกรายการจองดังกล่าว**

เปิดให้บริการ วันจันทร์-อาทิตย์
วัน\เวลา
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
1/12/2022                
2/12/2022                
3/12/2022                
4/12/2022                
5/12/2022                
6/12/2022                
7/12/2022                
8/12/2022                
9/12/2022                
10/12/2022                
11/12/2022                
12/12/2022                
13/12/2022                
14/12/2022                
15/12/2022                
16/12/2022                
17/12/2022                
18/12/2022                
19/12/2022                
20/12/2022                
21/12/2022                
22/12/2022                
23/12/2022                
24/12/2022                
25/12/2022                
26/12/2022                
27/12/2022                
28/12/2022                
29/12/2022                
30/12/2022                
31/12/2022                


สีเทา หมายถึง รอการยืนยัน ยังไม่สามารถเข้าใช้บริการห้องในวันและเวลาที่จองได้
สีเขียว หมายถึง การจองสำเร็จแล้ว สามารถเข้าใช้บริการห้องในวันและเวลาที่จองได้
ถ้าต้องการจอง คลิกที่ลิงค์จองห้อง หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลการจอง คลิกที่ชื่อผู้จองในตาราง (แก้ไขได้เฉพาะรายการที่รอการยืนยันเท่านั้น รายการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าต้องการแก้ไขรายการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว กรุณาติดต่อสำนักวิทยบริการฯ)
***หากอาจารย์ท่านใดไม่มาใช้บริการตามเวลาที่จองภายใน 30 นาที สำนักวิทยบริการฯ ขออนุญาตยกเลิกรายการจองดังกล่าว***