ตารางการจองห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์ 1 (หอสมุด ชั้น 2)

  (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้อาจารย์ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

อุปกรณ์ที่มีในห้อง
-โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศ, ปลั๊กไฟ, ช่องเสียบสาย LAN, Wifi

**หากผู้ใช้บริการท่านใดไม่มาใช้บริการตามเวลาที่จองภายใน 30 นาที ห้องสมุด ขออนุญาตยกเลิกรายการจองดังกล่าว**

เปิดให้บริการ วันจันทร์-อาทิตย์
วัน\เวลา
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
5/12/2023                
6/12/2023                
7/12/2023                
8/12/2023                
9/12/2023                
10/12/2023                
11/12/2023                
12/12/2023                
13/12/2023                
14/12/2023                
15/12/2023                
16/12/2023                
17/12/2023                
18/12/2023 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชารินทร์ แป้นสุข      
19/12/2023                
20/12/2023                
21/12/2023                
22/12/2023                
23/12/2023                
24/12/2023                
25/12/2023                
26/12/2023                
27/12/2023                
28/12/2023                
29/12/2023                
30/12/2023                
31/12/2023                
1/1/2024                
2/1/2024                
3/1/2024                
4/1/2024                


ตารางการจองห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์ 2 (หอสมุด ชั้น 2)

  (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้อาจารย์ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

อุปกรณ์ที่มีในห้อง
-โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศ, ปลั๊กไฟ, ช่องเสียบสาย LAN, Wifi

**หากผู้ใช้บริการท่านใดไม่มาใช้บริการตามเวลาที่จองภายใน 30 นาที ห้องสมุด ขออนุญาตยกเลิกรายการจองดังกล่าว**

เปิดให้บริการ วันจันทร์-อาทิตย์
วัน\เวลา
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
5/12/2023                
6/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม
7/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม
8/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม
9/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
10/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
11/12/2023                
12/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม
13/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม
14/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม
15/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม
16/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
17/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม  
18/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม
19/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม
20/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม
21/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม
22/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม
23/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม
24/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม
25/12/2023   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม
26/12/2023                
27/12/2023                
28/12/2023                
29/12/2023                
30/12/2023                
31/12/2023                
1/1/2024                
2/1/2024                
3/1/2024                
4/1/2024                


ตารางการจองห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์ 3 (หอสมุด ชั้น 3)

งดจองห้องนี้ชั่วคราว

(งดให้บริการห้องนี้ชั่วคราว เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเสีย)


วัตถุประสงค์
-เพื่อให้อาจารย์ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

อุปกรณ์ที่มีในห้อง
-โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศ, ปลั๊กไฟ, ช่องเสียบสาย LAN, Wifi

**หากผู้ใช้บริการท่านใดไม่มาใช้บริการตามเวลาที่จองภายใน 30 นาที ห้องสมุด ขออนุญาตยกเลิกรายการจองดังกล่าว**

เปิดให้บริการ วันจันทร์-อาทิตย์
วัน\เวลา
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
5/12/2023                
6/12/2023                
7/12/2023                
8/12/2023                
9/12/2023                
10/12/2023                
11/12/2023                
12/12/2023                
13/12/2023                
14/12/2023                
15/12/2023                
16/12/2023                
17/12/2023                
18/12/2023                
19/12/2023                
20/12/2023                
21/12/2023                
22/12/2023                
23/12/2023                
24/12/2023                
25/12/2023                
26/12/2023                
27/12/2023                
28/12/2023                
29/12/2023                
30/12/2023                
31/12/2023                
1/1/2024                
2/1/2024                
3/1/2024                
4/1/2024                


ตารางการจองห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์ 4 (หอสมุด ชั้น 3)

  (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้อาจารย์ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

อุปกรณ์ที่มีในห้อง
-โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศ, ปลั๊กไฟ, ช่องเสียบสาย LAN, Wifi

**หากผู้ใช้บริการท่านใดไม่มาใช้บริการตามเวลาที่จองภายใน 30 นาที ห้องสมุด ขออนุญาตยกเลิกรายการจองดังกล่าว**

เปิดให้บริการ วันจันทร์-อาทิตย์
วัน\เวลา
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
5/12/2023                
6/12/2023                
7/12/2023                
8/12/2023                
9/12/2023                
10/12/2023                
11/12/2023                
12/12/2023                
13/12/2023                
14/12/2023                
15/12/2023                
16/12/2023                
17/12/2023                
18/12/2023                
19/12/2023                
20/12/2023                
21/12/2023                
22/12/2023                
23/12/2023                
24/12/2023                
25/12/2023                
26/12/2023                
27/12/2023                
28/12/2023                
29/12/2023                
30/12/2023                
31/12/2023                
1/1/2024                
2/1/2024                
3/1/2024                
4/1/2024                


ตารางการจองห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์ 5 (หอสมุด ชั้น 4)

  (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้อาจารย์ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

อุปกรณ์ที่มีในห้อง
-โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศ, ปลั๊กไฟ, ช่องเสียบสาย LAN, Wifi

**หากผู้ใช้บริการท่านใดไม่มาใช้บริการตามเวลาที่จองภายใน 30 นาที ห้องสมุด ขออนุญาตยกเลิกรายการจองดังกล่าว**

เปิดให้บริการ วันจันทร์-อาทิตย์
วัน\เวลา
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
5/12/2023                
6/12/2023                
7/12/2023                
8/12/2023                
9/12/2023                
10/12/2023                
11/12/2023                
12/12/2023                
13/12/2023                
14/12/2023                
15/12/2023                
16/12/2023                
17/12/2023                
18/12/2023                
19/12/2023                
20/12/2023                
21/12/2023                
22/12/2023                
23/12/2023                
24/12/2023                
25/12/2023                
26/12/2023                
27/12/2023                
28/12/2023                
29/12/2023                
30/12/2023                
31/12/2023                
1/1/2024                
2/1/2024                
3/1/2024                
4/1/2024                


ตารางการจองห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์ 6 (หอสมุด ชั้น 4)

  (หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้อาจารย์ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

อุปกรณ์ที่มีในห้อง
-โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศ, ปลั๊กไฟ, ช่องเสียบสาย LAN, Wifi

**หากผู้ใช้บริการท่านใดไม่มาใช้บริการตามเวลาที่จองภายใน 30 นาที ห้องสมุด ขออนุญาตยกเลิกรายการจองดังกล่าว**

เปิดให้บริการ วันจันทร์-อาทิตย์
วัน\เวลา
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
5/12/2023                
6/12/2023                
7/12/2023                
8/12/2023                
9/12/2023                
10/12/2023                
11/12/2023                
12/12/2023                
13/12/2023                
14/12/2023                
15/12/2023                
16/12/2023                
17/12/2023                
18/12/2023                
19/12/2023                
20/12/2023                
21/12/2023                
22/12/2023                
23/12/2023                
24/12/2023                
25/12/2023                
26/12/2023                
27/12/2023                
28/12/2023                
29/12/2023                
30/12/2023                
31/12/2023                
1/1/2024                
2/1/2024                
3/1/2024                
4/1/2024                


สีเทา หมายถึง รอการยืนยัน ยังไม่สามารถเข้าใช้บริการห้องในวันและเวลาที่จองได้
สีเขียว หมายถึง การจองสำเร็จแล้ว สามารถเข้าใช้บริการห้องในวันและเวลาที่จองได้
ถ้าต้องการจอง คลิกที่ลิงค์จองห้อง หรือคลิกที่วันที่เพื่อทำการจอง
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลการจอง คลิกที่ชื่อผู้จองในตาราง (แก้ไขได้เฉพาะรายการที่รอการยืนยันเท่านั้น รายการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าต้องการแก้ไขรายการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว กรุณาติดต่อสำนักวิทยบริการฯ)
***หากอาจารย์ท่านใดไม่มาใช้บริการตามเวลาที่จองภายใน 30 นาที สำนักวิทยบริการฯ ขออนุญาตยกเลิกรายการจองดังกล่าว***