ภาพกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก วันที่ 17 มกราคม 2563

แนะนำแนวทางปฏิบัติการประหยัดพลังงาน วันที่ 17 มกราคม 2563

กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปิดเมื่อเลิกใช้ เปิดเมื่อจำเป็น วันที่ 17 มกราคม 2563

กิจกรรมรณรงค์การจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) วันที่ 17 มกราคม 2563

กิจกรรมสำนักวิทยฯ ร่วมใจ “แยกขยะก่อนทิ้ง” วันที่ 18 ธันวาคม 2562

กิจกรรม Paper Power รวมพลังกระดาษหน้าเดียว วันที่ 18 ธันวาคม 2562

กิจกรรมติดริบบิ้นแสดงการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ วันที่ 4 พ.ย. 2562

กิจกรรมล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารบรรณราชนครินทร์

กิจกรรมล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องคอมพิวเตอร์ 101 - 102 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ วันที่ 6 ก.ย. 2562

ประชุมโครงการห้องสมุดสีเขียว วันที่ 3 ก.ย. 2562