ภาพกิจกรรม

ประชุมสมาชิกร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2564

ประชุมสมาชิกร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านระบบ Zoom ซึ่ง สำนักวิทยบริการฯ ได้อำนวยสถานที่ และบุคลากร ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

2564-09-30

สำนักวิทยบริการฯ ส่งเพื่อนสมาชิกปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานสังกัดใหม่

สำนักวิทยบริการฯ เดินทางไปส่งเพื่อนสมาชิก ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ยังสังกัดใหม่ โดยมี ผอ.เสรี ชะนะ และรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และเพื่อนสมาชิกห้องสมุด เดินทางมาส่งคือ คุณสุภัททิรา โทนแก้ว และคุณสุกัญญา พิจิตรบรรจง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และคุณอุไรพรรณ มุสิกรัตน์ สังกัดวิทยาการจัดการ

2022-06-01

การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ eDocument สำหรับบุคลากร

เช้าวันนี้ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการอบรมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ eDocument สำหรับบุคลากร โดยมีอาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยากรจาก บริษัทวิชั่นเน็ต มาแนะนำในการเข้าใช้ระบบเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน มีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทันยุค ทันสมัยกับเทคโนโลยี และสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้อีกหนึ่งช่องทาง สามารถเข้าใช้งานผ่านได้หลายรูปแบบ

2022-05-09

การอบรมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ eDocument สำหรับผู้บริหาร

บ่ายวันนี้ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการอบรมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ eDocument สำหรับผู้บริหาร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวเปิดกิจกรรมและร่วมรับฟัง โดยอาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับ และร่วมพูดคุยกับผู้บริหาร รวมทั้ง คณบดี รองคณบดี หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน ของคณะต่าง ๆ วิทยากรโดย บริษัทวิชั่นเน็ต แนะนำในการเข้าใช้ระบบ เพื่อลดขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งลดปริมาณการใช้กระดาษ สามารถเข้าใช้งานผ่านได้หลายรูปแบบ

2022-05-09

ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ใช้สถานที่)

ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันที่ 29 เมษายน 2565

2022-04-29

ประชุม พูดคุย พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ให้ทันยุค ทันสมัย ตอบโจทย์มหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการฯ นำโดย อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม พูดคุย พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ให้ทันยุค ทันสมัย ตอบโจทย์มหาวิทยาลัย

2022-04-28

โครงการอบรมเทคนิคการตรวจเล่มงานวิชาการ วิทยากรโดยคุณสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง

ในวันนี้ เวลา 13.30-16.00 น. สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเทคนิคการตรวจเล่มงานวิชาการ วิทยากรโดยคุณสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติมาให้ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

2022-04-27

"สำนักวิทยบริการฯ เสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี แก่อาจารย์ผู้สอน "

"สำนักวิทยบริการฯ เสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี แก่อาจารย์ผู้สอน " วิชาการอย่างเดียวคงไม่พอ สำหรับอาจารย์ผู้สอนในปัจจุบัน ต่างเน้นการสอนแบบออนไลน์ ต้องบูรณาการให้เข้ากับยุคกับสมัย ปรับตัวในการใช้งานกับคอมพิวเตอร์มากขึ้น และเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้คล่องตัวขึ้น เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อตามยุคตามสมัยให้ทัน วันที่ 11 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานความรู้การดูแลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน ให้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ได้ โดยอาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวเปิดกิจกรรมพูดคุยกับบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรโดย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นางเพ็ญประภา ยีเจ๊ะ คุณธนศักดิ์ สง่า และ คุณอนพัช คุโณดม หัวข้อสำคัญในการอบรม ได้แก่ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เบื้องต้น, ซอฟต์แวร์ (software)เบื้องต้นในการทำงาน , การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และการตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับภัยคุกคาม ไวรัส (Virus)

2022-03-25

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานความรู้การดูแลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

11 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานความรู้การดูแลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างทักษะที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน ให้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ได้ โดยอาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวเปิดกิจกรรมพูดคุยกับบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรโดย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คุณสรายุทธ กูลเกื้อ คุณธนศักดิ์ สง่า อรุณ แดงประดา และ คุณอนพัช คุโณดม หัวข้อสำคัญในการอบรม ได้แก่ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เบื้องต้น, ซอฟต์แวร์ (software)เบื้องต้นในการทำงาน ,การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และการตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับภัยคุกคาม ไวรัส (Virus)

2022-03-11

ร่วมพูดคุย นิเทศก์นักศึกษา ม.ทักษิณ

ร่วมพูดคุย นิเทศก์นักศึกษา ม.ทักษิณ สำนักวิทยบริการฯ โดยอาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว รองผู้อำนวยการ นางจารุวรรณ เพชรรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ และตัวแทนบุคลากรงานวิทยบริการ ยินดีต้อนรับ อาจารย์สิทธิรัตน์ รุ่งมี อาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพูดคุยและติดตามการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน โดยเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 10 มีนาคม 2565

2022-03-03

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการออกแบบ และถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสมาร์ทโฟน รูปแบบออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการออกแบบ และถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสมาร์ทโฟน รูปแบบออนไลน์ วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดย อาจารย์คมกฤช เจริญ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เเละเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการให้คำเเนะนำเเละให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบ และถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสมาร์ทโฟน

2022-02-18

โครงการอบรมการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นสารสนเทศ แบบออนไลน์ ( รอบที่ 4 )

บ่ายวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมโครงการ อบรมการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นสารสนเทศ แบบออนไลน์ ( รอบที่ 4 ) เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านโปรแกรม google meet โดยคุณอุไรพรรณ มูสิกรัตน์ เเละ คุณสุภัททิรา โทนเเก้ว นักเอกสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากร ในการให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นสารสนเทศ พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้

2022-02-17

Total 101 Gallery : 9 Page