สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร

อาจารย์เสรี ชะนะ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ

ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ปิยกุล จันทบูรณ์

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานผู้อำนวยการ

นางจารุวรรณ เพชรรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และหัวหน้างานความเป็นเลิศด้านภาษา

นายฆรวัณณ์ สถล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวิทยบริการ (ห้องสมุด)

นางสาวฉวีวรรณ แก้วฤดี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้างานวิทยบริการ

หน่วยจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวปรีดาวรรณ สินจรูญศักดิ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

นางสาวเพลิน จันทวงศ์

พนักงานห้องสมุด

นางสาวพรพิมล ภักดีวงศ์ธรรม

พนักงานห้องสมุด

นายจรุณ สังข์สวัสดิ์

บรรณารักษ์

หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวศรัญญา โรจนวงศ์ชัย

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

นางรัชณี จารุธรรม

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

นางจารึก คงขวัญ

บรรณารักษ์

นางสาวสมศรี หวันชิตนาย

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

นายสมโชค ณ ถลาง

บรรณารักษ์

หน่วยเทคโนโลยีห้องสมุด

นายกอบศักดิ์ ณ นคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปิยะ มาส่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

นายสมศักดิ์ เหลาะเหม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยบริหารจัดการเครือข่ายและซ่อมบำรุง

นายสรายุทธ กูลเกื้อ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธนศักดิ์ สง่า

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นายอรุณ แดงประดา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอนพัช คุโณดม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม

นางเพ็ญประภา ยีเจ๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นายบุญถึง คงแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชยพล สันสาคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา (ศูนย์ภาษา)

อาจารย์สอนภาษา

Mrs.Tatik Ekawati

อาจารย์สอนภาษามลายู/อินโดนีเซีย

Mr.Gary Linton

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

Mr.Robert Steven Judge

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

นางจารุวรรณ เพชรรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และหัวหน้างานความเป็นเลิศด้านภาษา

นางสาววทิตา ฤทธิโชค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นายนกูล ขุนแผน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววันดี เอ้งเถี้ยว

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาววรรณกร ยางประยงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริการอาคารสถานที่

นายสาธิต ทองสุข

พนักงานบริการ

นางเดือน กราสวัสดิ์

พนักงานบริการ

นางสาวศิริวรรณ ไชยบัญดิษฐ์

พนักงานบริการ© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved