กระดานข่าว อ่านข่าวทั้งหมด

ขยายระยะเวลาในการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.....

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

--->ดาวน์โหลดเอกสารแนบ