คู่มือ/แบบฟอร์ม

ใบสมัครสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ (ข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานประจำตามสัญญา)

ใบสมัครสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับอาจารย์พิเศษ

ใบสมัครสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มขอใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มขอรับบริการสืบค้นสารสนเทศ

ขอใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ

แบบตอบรับ/ขอบคุณ การมอบ ตำรา เข้าห้องสมุด

แบบฟอร์มบันทึกข้อความเสนออธิการ

แบบฟอร์มขอชี้แจงการไม่สแกนเวลา เข้า/ออกในการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มขอมอบรายงานการวิจัย ตำรา วิทยานิพนท์

แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลากิจ

แบบฟอร์ม ใบลาคลอดบุตร

แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน

แบบรายงานและติดตามผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา

 

คู่มือการใช้งาน EBSCO eBooks

คู่มือการใช้งาน GALE E-Book

คู่มือการตั้งค่า VPN สำหรับ Windows

คู่มือการตั้งค่า VPN สำหรับ Andriod

คู่มือการตั้งค่า VPN สำหรับ IOS

คู่มือการสืบค้นหน้งสือ Alice for windows

คู่มือการสืบค้นสื่อโสตฯ Alice for windows

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล ACS Journals

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล Web of science

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล Springerlink

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล PQDT (Proquest Digital Dissertations and Theses)

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล HW Wilson

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล ACM Digital Library

คู่มือการใช้งาน E-book I Library สำหรับ PC ทั่วไป

คู่มือการดาวน์โหลด E-book I Library

คู่มือการเรียกดูบรรณานุกรม E-book I Library

คู่มือการใช้งาน E-book I Library สำหรับ Android

คู่มือการใช้งาน E-book I Library สำหรับ iOS