กระดานข่าว อ่านข่าวทั้งหมด

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

--->ดาวน์โหลดเอกสารแนบ