สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อต้องการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถบริหารจัดการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ภายใต้ชื่อว่า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System)

ใช้บริการ    คู่มือ    กลับหน้าที่แล้ว


© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved