คู่มือการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การตั้งค่า Wifi, การเข้าใช้งาน Microsoft 365, การติดตั้งแอพพลิเคชั่น SKRU App, การเข้าใช้งาน Google Workspace, การลงทะเบียนฝึกอบรม Training, การใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ใช้บริการ    คู่มือ    กลับหน้าที่แล้ว

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved