แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด รายชื่อสำนักพิมพ์

 

รายชื่อสำนักพิมพ์

ลำดับที่ ชื่อสำนักพิมพ์ รายละเอียด ลิงก์
1Double A Book Tower
2สยามโนเวลล่า
3Amazon
4ร้านหนังสือปูทะเลย์
5Provision (โปรวิชั่น)บริษัท โปรวิชั่น จำกัด (Provision Co. Ltd.) เป็นผู้ผลิตหนังสือและสื่อทางวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการในการเผยแพร่ และจัดจำหน่าย ตำรา คำสอน ผลงานวิจัย หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การศึกษา ตลอดทั้งสื่อสารสนเทศ ในราคา ยุติธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า ตำรา หนังสือประกอบการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาที่ใช้แล้วด้วย
8ร้านนายอินทร์
9ดอกหญ้า
10ซีเอ็ด
11ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น)
12ศูนย์หนังสือ สวทช. NSTDA (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)ศูนย์หนังสือ สวทช. เป็นแหล่งรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อบริการจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไปได้เลือกซื้อ และเพื่อเป็น การสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้า ความรู้ ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย อันเป็นผล มาจากการดำเนินงาน การสนับสนุน การวิจัย โดย สวทช. ทั้งทางด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านเทคโนโลยี โลหะและวัสดุ ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ด้านนาโนเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยมีศูนย์หนังสือ สวทช. เป็นสื่อกลางการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ แข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเทียบเท่านานาประเทศทั่วโลก
13ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น ร้านหนังสือในดวงใจ ของ คนไทยทั้งประเทศไทย ผู้นำความครบถ้วนหลากหลาย หนังสือภาษาไทย - ต่างประเทศ และสื่อการศึกษา ให้ข้อมูลที่เป็นกลางทั้งลูกค้า และสำนักพิมพ์ ดำเนินกิจการในรูปวิสาหกิจที่ต้องเลี้ยงตัวเอง และ ดำเนินงานคล้าย ระบบธุรกิจเอกชน ที่มิได้แสวงหากำไรสูงสุด แต่เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได ้ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อยู่ในฐานะเป็นหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัย ที่มีนโยบาย แน่วแน่ในการสร้างคนไทยให้มีคุณภาพ มีนิสัย ใฝ่รู้ รักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบ้านเมือง
14ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
15สำนักพิมพ์วิตตี้กรุ๊ป
16นานมีบุ๊คส์
17สำนักพิมพ์วิญญูชนสำนักพิมพ์วิญญูชนได้จัดพิมพ์หนังสือกฎหมาย ประกอบด้วยพระราชบัญญัติต่าง ๆ ตำรากฎหมาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย หนังสืออ้างอิง หนังสือประกอบการศึกษาเพิ่มเติม จากประสบการณ์การสอน การค้นคว้าของผู้พิพากษา อัยการ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันที่เปิดสอนคณะ/สาขาวิชานิติศาสตร์อื่น ๆ และจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเป็นผู้เขียน
�����นอกจากหนังสือกฎหมายแล้ว สำนักพิมพ์ยังได้จัดพิมพ์หนังสือแนวอื่น ๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การบริหาร การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ สารคดีท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ คำคม สุภาษิต จิตวิทยา ตำรา เป็นต้น โดย สำนักพิมพ์สายธาร บริษัทในเครือสำนักพิมพ์วิญญูชน
18อินโฟเพรส (infopress)
19BOOK TIME
20สำนักพิมพ์สูตรไพศาลร้านหนังสือกฎหมายออนไลน์
21สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
22สำนักพิมพ์เพชรกะรัตสำนักพิมพ์ เพชรกะรัต ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจสำนักพิมพ์ ผลิต และจัดจำหน่ายหนังสือหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะประดิษฐ์ การทำอาหารและเครื่องดื่ม หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เกษตรกรรม สัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ โหราศาสตร์ ตลอดจนปกิณกะทั่วไป
23บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด (GENESIS)ผลิต และจัดจำหน่ายสื่อซอฟต์แวร์ประเภท Interactive Multimedia และยังทำการพัฒนาซอฟต์แวร์การศึกษา สาระและความบันเทิง
24บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด (Success Media)
25บริษัท คอมพิวเตอร์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
26บิ๊กแกรนด์แหล่งรวมสื่อการเรียนการสอนที่ถูกลิขสิทธิ์ ราคายุติธรรม ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก ครบทุกเพศทุกวัย ทุกระดับชั้น
27สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยโครงการ Book Recommendation เป็นเว็บไซต์กลางที่เป็นลักษณะ Web Services เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแหล่งรวบรวมรายชื่อหนังสือดีที่ควรแนะนำให้อ่านที่ ได้มาจากความคิดเห็นจากหลากหลายกลุ่มคน ทั้งผู้อ่านโดยทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่สนใจจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ และสำนักพิมพ์โดยเป็นความคิดเห็นที่สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ บอกความประทับใจ ความน่าสนใจของเนื้อหา คำแนะนำ รวมถึงความรู้สึกที่มีต่อหนังสือเล่มนั้นอย่างไม่มีขีดจำกัดตลอดจนการพัฒนา ต่อยอดให้สามารถมีส่วนร่วมกันเสนอแนะรายชื่อหนังสือน่าอ่าน การจัดอันดับความน่าสนใจและการสำรวจหาหนังสือที่ขาดแคลน อันเกิดจากกลไกที่ถ่วงดุลความคิดเห็นที่เหมาะสม ที่เกิดจากส่วนรวมและสามารถร่วมกับเว็บไซต์และสำนักพิมพ์ต่างๆ ในการร่วมเป็นเครือข่ายของโครงการแนะนำหนังสือดีที่ควรอ่าน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ ง่ายขึ้นและรายชื่อหนังสือดีที่ควรอ่านโดยเป็นระบบที่สามารถสร้างได้อย่าง ต่อเนื่องระยะยาวเนื่องจากระบบของการสร้างแหล่งรวบรวมรายชื่อหนังสือที่ดี ที่ควรอ่าน จะต้องมาจากความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้อ่านโดยทั่วไป ซึ่งจะนำเนื้อหาเกี่ยวกับการ Review หนังสือมารวบรวมเก็บในฐานข้อมูล เพื่อพร้อมที่จะเป็นแหล่งข้อมูลความคิดเห็นจากหลายๆ บุคคล นำมาแสดงผลและพัฒนาไปสู่การโหวตให้คะแนนหนังสือน่าอ่าน โดยในการเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลจะใช้หมายเลขรหัส ISBN เป็นการกำหนดหนังสือแต่ละเล่มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล สามารถเข้าไปแนะนำหนังสือและให้คะแนนได้ที่เว็บไซต์ www.thaibookrecommend.com