แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
568//Communicating for Managerial Effectivenessปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์658.45 Cl-C 2013 พร้อมให้บริการ
567//Spreadable MediaHenry Jenkinsปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์302.23 Je-S 2013 พร้อมให้บริการ
566//Theories and Models of CommunicationPaul Cobleyปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์302.201 Th 2013 พร้อมให้บริการ
565//Digital Media LawAshley Packardปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์343.73099 Pa-D 2010 พร้อมให้บริการ
564//The Right to Privacy in the Light of Media ConvergenceDieter D Rrปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์343.099 Ri 2012 พร้อมให้บริการ
563//Principles of Economics: An Asian N. Gregory Mankiwชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม30 Ma-P 2013 พร้อมให้บริการ
562//Introduction to EconomicsWendy A Stockชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม330 St-I 2013 พร้อมให้บริการ
561//MicroeconomicsRobert S. Pindyckชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม338.5 Pi-M 2013 พร้อมให้บริการ
560//Foundations of EconomicsRobin Badeชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม330 Ba-F 2007 พร้อมให้บริการ
559//The exploration of macroeconomicsRobert L. Sextonชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม339 Se-E 2011 พร้อมให้บริการ
558//The exploration of microeconomicsRobert L. Sextonชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม338.5 Se-E พร้อมให้บริการ
557//Principles of EconomicsFrank V. Mastriannaชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม330 Ma-P 2013 พร้อมให้บริการ
556//EconomicsArthur O'Sullivanชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม330 Q's E พร้อมให้บริการ
555//The Exploration of EconomicsRobert L Sextonชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม330 Se-E พร้อมให้บริการ
554//Managerial economics : Foundations of business analysis and strategyChristopher R. Thomasประภาพร แสงทอง338.5 Th-M 2013 พร้อมให้บริการ
553//Global BusinessMike W. Pengนิตยา จิตรักษ์ธรรม658.049 Pe-G 2014 พร้อมให้บริการ
552//Destination BrandingNigel Morganนิตยา จิตรักษ์ธรรม338.4791 De 2010 พร้อมให้บริการ
551//Services MarketingValarie A. Zeithaml,นิตยา จิตรักษ์ธรรม658.8 Ze-S 2013 พร้อมให้บริการ
550//Marketing and Managing Tourism DestinationsAlastair M Morrisonนิตยา จิตรักษ์ธรรม910.688 Mo-M 2013 พร้อมให้บริการ
549//Service ManagementMona J. Fitzsimmonsนิตยา จิตรักษ์ธรรม658 Fi-S 2014 พร้อมให้บริการ
548//Customer Service in Tourism and HospitalitySimon Hudsonนิตยา จิตรักษ์ธรรม647.94068 Hu-C 2013 พร้อมให้บริการ
547//Professional Web Design CS6วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์เสรี ชะนะ006.76 ว17ป พร้อมให้บริการ
546//คู่มือเรียนคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์เสรี ชะนะ004.0288 ฝ26ค พร้อมให้บริการ
545//ช่างคอมมืออาชีพ 2014สุทธิพันธุ์ แสนละเอียดเสรี ชะนะ004.0288 ส44ต พร้อมให้บริการ
544//คู่มือ office 2013ดวงพร เกี๋ยงคำเสรี ชะนะ005.369 ด17ค พร้อมให้บริการ
543//Principles of Information SecurityMichael Whitmanเสรี ชะนะ005.8 Wh-P 2012 พร้อมให้บริการ
542//หลักชีววิทยา 1Sylvia S. Maderวาสนา มู่สา570 ม54ห พร้อมให้บริการ
541//หลักชีววิทยา 2Sylvia S. Maderวาสนา มู่สา570 ม54ห พร้อมให้บริการ
540//แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์สุกัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยาวาสนา มู่สา515 ส41ค พร้อมให้บริการ
539//จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมสมใจ ศิริโภควาสนา มู่สา660.62 ส16จ พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป