แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
29431/10/2012ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปพ.ต.อ.เมธา วาดีเจริญฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
29331/10/2012ย้อนรอยสองราชธานี กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาคณะผู้จัดทำฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
29231/10/2012อริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คณะผู้จัดทำฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
29131/10/2012๙ แผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์คณะผู้จัดทำฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
29031/10/2012Thai Law Dictionary [English-Thai] พจนานุกรมกฎหมายไทย ฉบับแปลอังกฤษ-ไทยสำนักพิมพ์สูตรไพศาลฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
28931/10/2012วินัยจราจร กับ 12 พ.ร.บ. สำหรับผู้ขับขี่รถทุกคน และเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์สูตรไพศาลฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
28831/10/2012คู่มือสายสืบ กับ 16 พ.ร.บ. สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจสำนักพิมพ์สูตรไพศาลฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
28715/10/2012หลั่งเลือดที่นานกิงIris Changพรเพ็ญ แก้วกล940.53 จ22ห 2553 พร้อมให้บริการ
28614/10/2012The Straits Chinese House DomesticPeter Leeศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์ ไม่พิจารณา
28514/10/2012Chinese HousesRonald G. Knappศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์720.951 Ka-C 2010 พร้อมให้บริการ
28414/10/2012Chinese Houses of Southeast AsiaRonald G. Knappศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์720.951 Ka-C 2010 พร้อมให้บริการ
28312/10/2012Fennema's Food Chemistry Fourth Edition (Food Science and Technology)Srinivasan Damodaran (Editor) Kirk L. Parkin (Editor) Owen R. Fennema (Editor)อิทธิพร แก้วเพ็ง ไม่พิจารณา
2823/10/2012นวัตกรรมการบริการผู้แปล ชไมพร สุธรรมวงศ์และดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์สุกานดา จันทวี658.812 ย412น พร้อมให้บริการ
28130/9/2012น้ำตาลไหม้ เล่ม 2ช่อลัดาสมศรี หวันชิตน ช19น พร้อมให้บริการ
28021/9/2012การจัดการความปลอดภัยอาหาร สำหรับงานบริการอาหารผศ. ดร. วราภา มหากาญจนกุล สิริพร สธนเสาวภาคย์ ผศอิทธิพร แก้วเพ็ง363.192 ว17ก พร้อมให้บริการ
27921/9/2012เทคโนโลยีภาชนะบรรจุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทัย ธำรงโชติอิทธิพร แก้วเพ็ง688.8 ด17ท พร้อมให้บริการ
27821/9/2012การวัดและเครื่องมือวัด การประยกุต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค และ รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์อิทธิพร แก้วเพ็ง ไม่พิจารณา
27721/9/2012วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมรศ.ดร รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิชอิทธิพร แก้วเพ็ง681.7664 ร42ว พร้อมให้บริการ
27520/9/2012เด็กน้อยโตเข้าหาแสงมิลินทร์สมศรี หวันชิตนาย155.41 ม37ด พร้อมให้บริการ
2546/9/2012Ukolele เล่นง่ายได้อีกอานันทยุทธ ทองเลี่ยมอารียา สงมา787.7 อ25อ พร้อมให้บริการ
25220/8/2012ผลิตภัณฑ์ยาง :กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีวราภรณ์ ขจรไชยกูลวัชรินทร์ สายน้ำใส ไม่พิจารณา
2511/8/2012การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ดนัย บุณยเกียรติ; นิธิยา รัตนาปนนท์อิทธิพร แก้วเพ็ง ไม่พิจารณา
25028/7/2012MP3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ปรับปรุงใหม่ 2554ฐานะดีปริ้นติ้งฐาน ธนชัยวิวัฒน์ ไม่พิจารณา
24928/7/2012ภาษาอังกฤษเบื้องต้น Basic Englishทนงค์ ลำประไพฐาน ธนชัยวิวัฒน์425 อ22ห พร้อมให้บริการ
24825/7/2012ทสาเนยัะะยม้ะนยบพัสุรศักดิ์ จันทะศรีตี้ ไม่พิจารณา
24725/7/2012สุนัขจิ้งจอกเจ้าเหล่กับแพะนาง ฐาปณี วราพุฒมุ้ย ไม่พิจารณา
24619/7/2012เทคโนโลยี่เนื้อสัมผัส ของผลผลิตเกษตรและอาหารรศ. ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์อิทธิพร แก้วเพ็ง664.9 ป25ท พร้อมให้บริการ
2459/7/2012คัมภีร์ Ubuntu Linux Server เล่ม 3บัณฑิต จามรภูติกอบศักดิ์ ณ นคร005.3 บ114ค พร้อมให้บริการ
2449/7/2012คัมภีร์ UBUNTU LINUX SERVER เล่ม 1บัณฑิต จามรภูติกอบศักดิ์ ณ นคร005.3 บ114ค พร้อมให้บริการ
23219/10/2011โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ยาใจ โรจนวงศ์ชัย005.73 อ86ค พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป