แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
487728/09/2022อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษบูลย์จีรา ชิรเวทย์ศุภรวินท์ ปรุงเสริม425 บ417อ พร้อมให้บริการ
487617/09/2022คณิตศาสตร์สำหรับครู หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิมลวรรณ มีบุญ510.712 ม19ค พร้อมให้บริการ
487517/09/2022คณิตศาสตร์สำหรับครู หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิมลวรรณ มีบุญ510.712 ม19ค พร้อมให้บริการ
487417/09/2022คณิตศาสตร์สำหรับครู หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิมลวรรณ มีบุญ510.712 ม19ค พร้อมให้บริการ
487317/09/2022สารัตถะและวิทยาวิธีทางคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิมลวรรณ มีบุญ510.7 ม19ส 2564 พร้อมให้บริการ
487217/09/2022สารัตถะและวิทยาวิธีทางคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิมลวรรณ มีบุญ510.7 ม19ส 2564 พร้อมให้บริการ
487117/09/2022การสอนกลุ่มทักษะ : 2 (คณิตศาสตร์) เล่ม2มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิมลวรรณ มีบุญ ไม่มีจำหน่าย
487017/09/2022การสอนกลุ่มทักษะ : 2 (คณิตศาสตร์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิมลวรรณ มีบุญ ไม่มีจำหน่าย
486917/09/2022ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ = Foundations and methodologies in mathematicsมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิมลวรรณ มีบุญ510.7 ม19ส 2564 พร้อมให้บริการ
486815/09/2022เสรี ชะนะ อยู่ระหว่างพิจารณา
486715/09/2022บทสรุปPDPAกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกฤษฏ์ อุทัยรัตน์เสรี ชะนะ342.0585 ก918บ 2565 พร้อมให้บริการ
486609/09/2022ชายชื่ออูเว (A Man Called Ove)Fredrik Backman (เฟรียดริค บัคมัน) ผู้แปล ธีปนันท์ เพ็ชร์ศรีศรัญญา โรจนวงศ์ชัย อยู่ระหว่างพิจารณา
486509/09/2022แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ก้าวย่างแห่งปัญญามนทิรา จูฑะพุทธิศรัญญา โรจนวงศ์ชัย294.3641 ศ115ม 2565 พร้อมให้บริการ
486409/09/2022ดวงใจเทวพรหม (นวนิยายชุด)ซ่อนกลิ่น, เก้าแต้ม, แพรณัฐ, ร่มแก้ว, ณาราศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน ซ19ล 2565 พร้อมให้บริการ
486309/09/2022Have a Nice Life! 12 นิสัยเปลี่ยนชีวิตนิ้วกลมศรัญญา โรจนวงศ์ชัย158.1 น37ส 2565 พร้อมให้บริการ
486209/09/2022สิ่งสำคัญของหัวใจนิ้วกลมศรัญญา โรจนวงศ์ชัย089.95911 น37ส 2563 พร้อมให้บริการ
486131/08/2022การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ อุษณา ภัทรมนตรี เสรี ชะนะ657.458 อ48ก 2564 พร้อมให้บริการ
486024/07/2022Think Again คิดแล้ว, คิดอีก (Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know)ผู้เขียน: Adam Grant ผู้แปล: วิโรจน์ ภัทรทีปกรศรัญญา โรจนวงศ์ชัย153.42 ก77ค พร้อมให้บริการ
485924/07/2022เศรษฐศาสตร์: ประวัติศาสตร์มีชีวิตของพัฒนาการความคิดเศรษฐศาสตร์ (A Little History of Economics)ผู้เขียน: Niall Kishtainy ผู้แปล: ฐณฐ จินดานนท์ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย330.09 ค32ศ พร้อมให้บริการ
485824/07/2022ศาสนา: ประวัติศาสตร์ศรัทธาแห่งมวลมนุษย์ (A Little History of Religion)ผู้เขียน: Richard Holloway ผู้แปล: สุนันทา วรรณสินธ์ เบลศรัญญา โรจนวงศ์ชัย200 ฮ117ศ 2562 พร้อมให้บริการ
485724/07/2022วรรณกรรม: ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ A Little History of Literatureผู้เขียน: John Sutherland ผู้แปล: สุรเดช โชติอุดมพันธ์ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย800 ซ112ว พร้อมให้บริการ
485624/07/2022ปรัชญา: ประวัติศาสตร์สายธารแห่งปัญญา (A Little History of Philosophy)ผู้เขียน: Nigel Warburton ผู้แปล: ปราบดา หยุ่น และ รติพร ชัยปิยะพรศรัญญา โรจนวงศ์ชัย190 ว19ป 2561 พร้อมให้บริการ
485524/07/2022วิทยาศาสตร์: ประวัติศาสตร์การไขความจริงแห่งสรรพสิ่ง (A Little History of Science)ผู้เขียน: William Bynum ผู้แปล: ลลิตา ผลผลาศรัญญา โรจนวงศ์ชัย509 บ26ว พร้อมให้บริการ
485424/07/2022โบราณคดี: ประวัติศาสตร์การขุดค้นอดีตกาลแห่งมวลมนุษย์ (A Little History of Archaeologyผู้เขียน: Brian Fagan ผู้แปล: พจนก กาญจนจันทรศรัญญา โรจนวงศ์ชัย930.1 ฟ51บ พร้อมให้บริการ
485324/07/2022ภาษา : ถอดรหัสมหัศจรรย์การสื่อสารของมนุษย์ผู้เขียน David Crystal (เดวิด คริสทัล) ผู้แปล สุนันทา วรรณสินธ์ เบลศรัญญา โรจนวงศ์ชัย401.4 ค17ภ พร้อมให้บริการ
485224/07/2022นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะHa Wan (ฮาวัน), ผู้แต่ง ตรองสิริ ทองคำใส, ผู้แปลศรัญญา โรจนวงศ์ชัย158.1 ฮ27น 2565 พร้อมให้บริการ
485107/07/2022ทดสอบ123กอบศักดิ์ ณ นคร ไม่พิจารณา
485007/07/2022วรรณนาล้านนา : ล้านนาจากหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดีโขมสี มีภักดีกอบศักดิ์ ณ นคร959.37 ข86ว พร้อมให้บริการ
484806/07/2022ภาษาจักรวาล: ประวัติย่อของคณิตศาสตร์อาจวรงค์ จันทมาศเพชร รองพล510.02 อ22ภ พร้อมให้บริการ
484717/06/2022 MARKETING MANAGEMENT (GLOBAL EDITION)PHILIP KOTLERจาริณี เธียรเจริญ658.8 Ko-M 2022 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป