แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
453413/02/2020จิตวิทยาการกีฬาพื้นฐาน : แนวทางการนำไปใช้ดร.สุพัชริน เขมรัตน์สุพิศ ศิริรัตน์796.019 ส46จ พร้อมให้บริการ
453313/02/2020การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตรเวชดร.นิตยา ศาถวิริยะนันท์สุพิศ ศิริรัตน์610.7368 น34ก 2562 พร้อมให้บริการ
453213/02/2020การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติจตุรงศ์ นภาธรสุพิศ ศิริรัตน์658.3 จ14ก พร้อมให้บริการ
453113/02/2020intensive ก.พ. ภาษาอังกฤษสุพิศ ศิริรัตน์428.0076 ณ113อ พร้อมให้บริการ
453013/02/2020สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมกิตติคุณศักดา ศิริพันธ์ุสุพิศ ศิริรัตน์752 ศ111ส พร้อมให้บริการ
452913/02/2020การจัดการผลการปฏิบัติงานผศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตรสุพิศ ศิริรัตน์658.306 ธ112ก พร้อมให้บริการ
452813/02/2020หลักพื้นฐานการนวดไทยมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาสุพิศ ศิริรัตน์ ไม่พิจารณา
452713/02/2020พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมกับโรคมะเร็งดร.มาลิณี พงศ์เสวีสุพิศ ศิริรัตน์616.994 ม27พ พร้อมให้บริการ
452613/02/2020หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคการพันผ้าเทปสุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุลสุพิศ ศิริรัตน์617.1 ห17 พร้อมให้บริการ
452513/02/2020กลยุทธิ์การสร้างเสริมสุขภาพวรรณรัตน์ รัตนวรางค์สุพิศ ศิริรัตน์613 ว17ก พร้อมให้บริการ
452413/02/2020อนามัยสิ่งแวดล้อมผศ.พูนศักดิ์ พุ่มวิเศษสุพิศ ศิริรัตน์628 พ417อ พร้อมให้บริการ
452313/02/2020หอยทากบกจิรศักดิ์ สุจริตสุพิศ ศิริรัตน์594.3 จ37ห พร้อมให้บริการ
452213/02/2020กฏหมายภาษีอากรผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมสุพิศ ศิริรัตน์343.04 ด47ก พร้อมให้บริการ
452113/02/2020การจัดการทรัพยากรมนุษย์จิระพงศ์ เรืองกุนสุพิศ ศิริรัตน์658.3 จ37ก พร้อมให้บริการ
452013/02/2020การจัดการเชิงกลยุทธ์ศ.ดร.สุดใจ ดิลถฑรรศนนท์สุพิศ ศิริรัตน์658.4012 ส44ก 2562 พร้อมให้บริการ
451913/02/2020เทคนิควิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดร.อรพรรณ สุพิศ ศิริรัตน์607 อ17ท พร้อมให้บริการ
451813/02/2020ยีนส์และเทคโนโลยีของยีนส์ผศ.ดร. อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์สุพิศ ศิริรัตน์579.562 อ17ย พร้อมให้บริการ
451713/02/2020ตัวแบบ กระบวนการทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์รศ.ดร.จุมพร หนิมพาณิชสุพิศ ศิริรัตน์350 จ46ต พร้อมให้บริการ
451613/02/2020ระเบียบวิธีวิจัยด้านระบบสารสนเทศดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนาสุพิศ ศิริรัตน์001.42 น34ร 2562 พร้อมให้บริการ
451513/02/2020การเรียนรู้เชิงลึกในวิชาสังคมศึกษาดร.วิภาดา พินลาสุพิศ ศิริรัตน์371.39 ว36ก พร้อมให้บริการ
451413/02/2020ศักยภาพพื้นที่เศรษฐกิจจากเชียงของ-ห้วยทรายในความสัมพันธ์ไทยลาวดร.พิทยา สุวคันธ์สุพิศ ศิริรัตน์337 พ34ศ พร้อมให้บริการ
451313/02/2020เทคนิควิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมอรพรรณ คงมาลัยสุพิศ ศิริรัตน์607 อ17ท พร้อมให้บริการ
451213/02/2020กล้าเปลี่ยนแปลง #2ณรงค์วิทย์ แสนทองสุพิศ ศิริรัตน์158 ณ17ก พร้อมให้บริการ
451113/02/2020การออกแบบการวิจัยจิระพงศ์ เรืองกุนสุพิศ ศิริรัตน์001.42 จ37ก พร้อมให้บริการ
451013/02/2020การบริหารพนักงานหลากหลายกลุ่มวัยดร. จตุรงศ์ นภาธรสุพิศ ศิริรัตน์658.3 จ14ก พร้อมให้บริการ
450913/02/2020วรรณกรรมสำหรับเด็กนิตยา วรรณกิตร์สุพิศ ศิริรัตน์028.5 น34ว พร้อมให้บริการ
450813/02/2020การค้นคืนสารสนเทศดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิชสุพิศ ศิริรัตน์025.04 ว37ก พร้อมให้บริการ
450713/02/2020เอกสารคำสอนวิชาฟิสิกส์ผศ. สุชาติ สุภาพสุพิศ ศิริรัตน์530 ส42อ พร้อมให้บริการ
450613/02/2020เคมีเชิงฟิสิกส์ดร. พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคลสุพิศ ศิริรัตน์541 พ112ค 2562 พร้อมให้บริการ
450513/02/2020แคลคูลัส2ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์สุพิศ ศิริรัตน์515 อ112ค 2563 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป