แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
450413/02/2020พลังงานทางเลือกผศ.สุชาติ สุภาพกมลนาวิท อินทนูวิทย์333.79 ส42พ พร้อมให้บริการ
450313/02/2020ภูมิศาสตร์กายภาพ : ธรณี อุทกภาค และชีวภาคสรรค์ใจ กลิ่นดาวกมลนาวิท อินทนูวิทย์910.02 ส17ภ พร้อมให้บริการ
450213/02/2020กฏหมายแรงงานศาตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณจันทร์ศิริ แก้วสวัสดิ์344.01 ก58ค 2562 พร้อมให้บริการ
450113/02/2020ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย = On Theories of Political Schience and Public Administrationวัชรพล ศุภจักรวัฒนาจันทร์ศิริ แก้วสวัสดิ์351 ว24 พร้อมให้บริการ
450013/02/2020คดีแรงงานสมศักดิ์ เอี่อมพลับใหญ่จันทร์ศิริ แก้วสวัสดิ์344.01 ส16ค พร้อมให้บริการ
449913/02/2020ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ขวัญเมือง แก้วดำเกิงอวิกา ศิริรัตนากร613 ข17ค พร้อมให้บริการ
449813/02/2020หลักการตลาด principle of marketingวิทวัส รุ่งเรืองพลอวิกา ศิริรัตนากร658.8 ว34ห 2563 พร้อมให้บริการ
449713/02/2020หลักการกลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศดร. จตุรงศ์ นภาธรอวิกา ศิริรัตนากร658.3 จ14ห พร้อมให้บริการ
449613/02/2020การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลรศ.ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์อวิกา ศิริรัตนากร331.11 บ43ก พร้อมให้บริการ
449513/02/2020คู่มือการเขียนงานทางวิชาการดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์อวิกา ศิริรัตนากร พร้อมให้บริการ
449413/02/2020โภชนาการและครัวการบิน : Nutrition and Airline Cateringธนกร นรงค์วาณิชอวิกา ศิริรัตนากร641.575 ธ15ภ พร้อมให้บริการ
449313/02/2020การให้การปรึกษาวัยรุ่น (ADOLESCENT COUNSELING )รศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดลอวิกา ศิริรัตนากร155.5 พ53ก 2562 พร้อมให้บริการ
449213/02/2020การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการวรรณรัตน์ รัตนวรางค์อวิกา ศิริรัตนากร613 ว17ก พร้อมให้บริการ
449113/02/2020จัดการข้อมูลด้วย MONGODB ฐานข้อมูล NOSQLเยาวภา จรัสสันติจิตเสรี ชะนะ005.74 ย517จ พร้อมให้บริการ
449013/02/2020พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PYTHONประยงค์ อู่ประสิทธิวงศ์เสรี ชะนะ005.133 ป17พ พร้อมให้บริการ
448913/02/2020Sketchnote จดสรุปเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช (ปูเป้)เสรี ชะนะ153.14 ป17ส พร้อมให้บริการ
448813/02/2020E-tax invoice & receiptยุทธนัยณ์ นิธิพิสุทธิกุลเสรี ชะนะ336.278 ย44อ พร้อมให้บริการ
448713/02/202086 วิชาเพิ่มยอดเว็บไซต์ด้วย GoogleJoe auchaเสรี ชะนะ004.678 จ82ป พร้อมให้บริการ
448613/02/2020การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมวัชนีพร เศรษฐสักโกประสิทธ์ รุ่งเรือง657.1 ว112ก 2562 พร้อมให้บริการ
448513/02/2020ระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการเบื้องต้นและกระบวนการธุรกิจไพลิน ตรงเมธีรัตน์ประสิทธ์ รุ่งเรือง657.0285 พ97ร พร้อมให้บริการ
448413/02/2020การเขียนรายงานการสอบบัญชีสุชาติ สิริภัทรกุลธรประสิทธ์ รุ่งเรือง657.452 ส42ก พร้อมให้บริการ
448313/02/2020การบัญชีชั้นกลาง 1ผศ.ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิชประสิทธ์ รุ่งเรือง657 ป13ก 2562 พร้อมให้บริการ
448213/02/2020การบัญชีเบื้องต้นจิตินันท์ วงศ์นาวีประสิทธ์ รุ่งเรือง657 จ34ก พร้อมให้บริการ
448113/02/2020การบัญชีบริหารรศ.ศรีสุดา วาชวานันทกุลประสิทธ์ รุ่งเรือง658.1511 ศ17ก 2562 พร้อมให้บริการ
448013/02/2020การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการศ.ดร. อาณัติ ลีมัคเดชประสิทธ์ รุ่งเรือง658.15 อ24ก พร้อมให้บริการ
447913/02/2020อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรศ.บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนาธัญวรัตน์ ตันวานิช910.4 บ43อ 2556 พร้อมให้บริการ
447813/02/2020พฤติกรรมนักท่องเที่ยวดร. วิลัยพร ริ้วตระกูลไพบูรย์ธัญวรัตน์ ตันวานิช338.4791 ว17พ 2558 พร้อมให้บริการ
447713/02/2020หลักการมัคคุเทศก์ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์ธัญวรัตน์ ตันวานิช ไม่พิจารณา
447613/02/2020Communicative English for TourismUtawanit, Kanittaธัญวรัตน์ ตันวานิช423.34 Ka-C 2016 พร้อมให้บริการ
447513/02/2020หลักการมัคคุเทศก์ผศ.ดร. กุลวรา สุวรรณพิมลธัญวรัตน์ ตันวานิช910.4 ก47ห 2556 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป