แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
422727/07/2019พืชศาสตร์สุชาติ เกียรติธนาพงษ์วณิดา มะโณเรศ581.3 ส42พ พร้อมให้บริการ
418313/06/2019หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษาอิทธิเดช น้อยไม้พนัชกร พิทธิยะกุล372.83 อ34ห พร้อมให้บริการ
418014/03/2019มรดกภูมิปัญญาภาษาไทยถิ่น ฉบับราชบัณฑิตยสภา ฟาติน หลงงัน ไม่พิจารณา
417912/02/2019คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองชาญชัย แสวงศักดิ์ปิยาพร รอดเหลื่อม342.06 ช23ค 2561 พร้อมให้บริการ
417812/02/201980 นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ปิยาพร รอดเหลื่อม371.33 ช116ป 2561 พร้อมให้บริการ
416409/01/201980นวัตกรรม กาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียเป็นสำคัญชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์พนัชกร พิทธิยะกุล371.33 ช116ป 2561 พร้อมให้บริการ
416318/12/2018คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์จิรัตน์ เขียวชอุ่ม342.06 ช23ค 2561 พร้อมให้บริการ
416218/12/2018คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์จิรัตน์ เขียวชอุ่ม342.0664 ช23ค 2562 พร้อมให้บริการ
416118/12/2018กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์จิรัตน์ เขียวชอุ่ม346.031 ช23ก 2560 พร้อมให้บริการ
416022/11/2018สร้างโมเดลธุรกิจ...ง่ายนิดเดียว : Business Model Generation Workbookผู้เขียน Miki Imazu (มิกิ อิมะสึ) ผู้แปล โยซุเกะสุพรรณี เขียวชอุ่ม658.4012 อ36ส พร้อมให้บริการ
415919/11/2018เพอร์ซี่ย์ แจ็กสันRick Riondan เขียน ดาวิษ ชาญชัยวานิช แปลรัชนี อ่อนแก้วน ร99พ 2555 พร้อมให้บริการ
415819/11/2018โคตรไคโรAngie Sage เขียน , พลอย โจนต์ แปลรัชนี อ่อนแก้วน ม29ค 2556 พร้อมให้บริการ
415719/11/2018เซ็ปติมัส ฮีป ปาฏิหาริย์หมายเลขเจ็ด เล่ม 7 และ ภาคพิเศษนากิบ มาน์ฟูซ : เขียน, แคน สังคีต : แปลรัชนี อ่อนแก้วน ส55ซ พร้อมให้บริการ
415616/11/2018สุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยองครูทอม คำไทยยุทธภพ เรืองฤทธิ์928.95911 ส45ส 2559 พร้อมให้บริการ
415516/11/2018วรรณคดีไทยไดเจสต์ชนัญญา เตชะจักรเสมายุทธภพ เรืองฤทธิ์895.91 ช15ว 2562 พร้อมให้บริการ
415416/11/2018ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทิศนา แขมมมณียุทธภพ เรืองฤทธิ์371.3 ท38ศ 2555 พร้อมให้บริการ
415314/11/2018The Leader ผู้ท้าทายความเปลี่ยนแปลง รัตนวดี เศรษฐจิตร, ธนชัย แสงจันทร์, วรรณสม สีสังข์ และสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์สุพรรณี เขียวชอุ่ม ไม่พิจารณา
415214/11/2018การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบจันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ บรรณาธิการสุพรรณี เขียวชอุ่ม001.4 ก27 พร้อมให้บริการ
415114/11/2018จับโจทย์มั่น จัดการแม่นมยุรี จัยวัฒน์ บรรณาธิการสุพรรณี เขียวชอุ่ม001.4 จ115 พร้อมให้บริการ
415026/10/2018นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (จินตนาการ) ฉันทนา เอี่ยมสกุลกฤติยา ชูสงค์ ไม่พิจารณา
414926/10/2018โขนธีรภัทร์ ทองนิ่มกฤติยา ชูสงค์792.5 ธ317ข พร้อมให้บริการ
414826/10/2018พัฒนาการแม่บทในนาฏศิลป์ไทยสุภาวดี โพธิเวชกุลกฤติยา ชูสงค์793.319593 ส46พ 2559 พร้อมให้บริการ
414726/10/2018ศิลปะการออกแบบท่ารำ (นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์) ฉันทนา เอี่ยมสกุลกฤติยา ชูสงค์793.319593 ส46พ 2559 พร้อมให้บริการ
414518/08/2018ขนมอบภัทราวดี จันทร์จีน641.86 ข15 พร้อมให้บริการ
414411/08/2018การจัดการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ขวัญฤดี ตันตรบัณฑิตย์ภัทริยา สังข์น้อย ไม่พิจารณา
413420/07/2018เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการสถิตาภรณ์ ศรีหิรัญวรวรรณ สุขใส418.4 ส14ท 2560 พร้อมให้บริการ
413320/07/2018ปรีชาวิทรรศน์ มุมมองภาษาไทยปรีชา ช้างขวัญยืนวรวรรณ สุขใส495.91 ป17ป พร้อมให้บริการ
413220/07/2018ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (THAI FOR FOREIGNE RS)สถิตย์ เจนเลื่อยวรวรรณ สุขใส495.9181 ส14ภ พร้อมให้บริการ
413120/07/2018วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้ประพนธ์ เรืองณรงค์วรวรรณ สุขใส895.91 ป17ว พร้อมให้บริการ
413020/07/2018เรื่องเล่าเก็บตก จากห้องเรียนภาษาไทยไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยาวรวรรณ สุขใส495.9182 ก97ร พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป