แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
314822/02/2017An Introduction to Programming Using Pythonเสรี ชะนะ005.133 Sc-I 2016 พร้อมให้บริการ
314722/02/2017The Practice of Computing Using Pythonเสรี ชะนะ005 Pu-P 2017 พร้อมให้บริการ
314622/02/2017Management Information Systems: Managing the Digital Firmสุรีรัตน์ แก้วคีรี658.4038 พร้อมให้บริการ
314522/02/2017eCommerce 2016: Business, Technology, Societyสุรีรัตน์ แก้วคีรี658.872 La-E 2017 พร้อมให้บริการ
314422/02/2017Business Data Networks and Securityสุรีรัตน์ แก้วคีรี658.47 พร้อมให้บริการ
314322/02/2017Statistics for Engineers and Scientistsสมศักดิ์ แก้วพลอย519.5 พร้อมให้บริการ
314222/02/2017Human Biologyเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ ไม่พิจารณา
314122/02/2017Vander's Human Physiologyเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์612.222 Wi-V 2016 พร้อมให้บริการ
314022/02/2017Nutrition for Health, Fitness and Sportเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ ไม่พิจารณา
313922/02/2017Henderson's Dictionary of Biologyเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์570.3 พร้อมให้บริการ
313822/02/2017Introductory Biostatisticsเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์519.53 พร้อมให้บริการ
313722/02/2017Big Data Fundamentalsธีระเดช เพชรแสง006.3 พร้อมให้บริการ
313622/02/2017Hadoop 2 Quick-Start Guideธีระเดช เพชรแสง006.3 พร้อมให้บริการ
313522/02/2017Thomas' Calculusธีรพล บัวทอง ไม่พิจารณา
313422/02/2017Introductory Mathematical Analysis for Businessธีรพล บัวทอง515 พร้อมให้บริการ
313322/02/2017LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONSธีรพล บัวทอง512.5 พร้อมให้บริการ
313222/02/2017PHYSICSชาญยุทธ ฟองสุวรรณ ไม่พิจารณา
313122/02/2017Explorations: Introduction to Astronomyชาญยุทธ ฟองสุวรรณ ไม่พิจารณา
313022/02/2017Physics: Principles with Applicationsชาญยุทธ ฟองสุวรรณ530 พร้อมให้บริการ
312922/02/2017Physics for Scientistsชาญยุทธ ฟองสุวรรณ530 พร้อมให้บริการ
312822/02/2017A First Course in Mathematical Physicsชาญยุทธ ฟองสุวรรณ530.15 พร้อมให้บริการ
312722/02/2017iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guideเกศินี บุญช่วย ไม่พิจารณา
312622/02/2017Android: How To Programเกศินี บุญช่วย005.265 พร้อมให้บริการ
312522/02/2017Bayesian Methods for Hackersเกศินี บุญช่วย006.3 พร้อมให้บริการ
312422/02/2017The Les Paul Manualอติพล อนุกูล787.87 พร้อมให้บริการ
312322/02/2017Violin Secretsอติพล อนุกูล787.2 พร้อมให้บริการ
312222/02/2017Acoustic Guitars an Illustratedอติพล อนุกูล ไม่พิจารณา
312122/02/2017Country & Western Danceอติพล อนุกูล ไม่พิจารณา
312022/02/2017Orchestral Pops Musicอติพล อนุกูล ไม่พิจารณา
311922/02/2017Balinese Gamelan Musicอติพล อนุกูล ไม่พิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป