แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
308822/02/2017พระราชอารมณ์ขันปริฉัตร แก้วพิทักษ์923.1593 ภ416พ พร้อมให้บริการ
308722/02/2017Dr.Jekyll and Mr.Hydeปริฉัตร แก้วพิทักษ์428.4 พร้อมให้บริการ
308622/02/2017Who, Sir ? Me, Sir?ปริฉัตร แก้วพิทักษ์428.4 Mo-W 2008 พร้อมให้บริการ
308522/02/2017kidnappedปริฉัตร แก้วพิทักษ์J St-K พร้อมให้บริการ
308422/02/2017A Puzzle for Loganปริฉัตร แก้วพิทักษ์428.4 พร้อมให้บริการ
308322/02/2017Marco Polo and the silk roadปริฉัตร แก้วพิทักษ์J Ha-M พร้อมให้บริการ
308222/02/2017Logan's choiceปริฉัตร แก้วพิทักษ์428.4 พร้อมให้บริการ
308122/02/2017Skyjackปริฉัตร แก้วพิทักษ์J Vi-S พร้อมให้บริการ
308022/02/2017พันธุศาสตร์เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์576.5 ป17พ พร้อมให้บริการ
307922/02/2017ภาชนศาสตร์เบื้องต้นเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์613.2 น34ภ พร้อมให้บริการ
307822/02/2017ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์001.42 ร114ร พร้อมให้บริการ
307722/02/2017เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ปารย์พิรัชย์ จันเทศ331.7617 ส16ศ พร้อมให้บริการ
307622/02/2017โลกในศตวรรษที่ 21ปารย์พิรัชย์ จันเทศ327 จ47ล 2557 พร้อมให้บริการ
307522/02/2017การศึกษาชุมชน แนวคิดฐานการวิจัยและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปารย์พิรัชย์ จันเทศ307 ย18ก พร้อมให้บริการ
307422/02/2017ประวัติชีวิตและแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลก เล่ม 1ปารย์พิรัชย์ จันเทศ923.3 ภ17ป พร้อมให้บริการ
307322/02/2017อ่านทางสุมาอี้ พลังเครือข่าย สู่ชัยชนะวรเมธ สุขพรสวรรค์658 พร้อมให้บริการ
307222/02/2017อ่านเหลี่ยม โจโฉ วิสัยทัศน์แห่งชัยชนะวรเมธ สุขพรสวรรค์658.4012 ภ24จ พร้อมให้บริการ
307122/02/2017นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นไทยวรเมธ สุขพรสวรรค์320.6 ศ46น พร้อมให้บริการ
307022/02/2017ศึกษารัฐไทย ย้อนสภาวะไทยศึกษาวรเมธ สุขพรสวรรค์320.9593 อ75ศ พร้อมให้บริการ
306922/02/2017การเมืองวัฒนธรรมไทย ว่าด้วยความทรงจำ/วาทกรรม/อำนาจวรเมธ สุขพรสวรรค์320.9593 พร้อมให้บริการ
306822/02/2017ความรู้ทั่วไปทางการบัญชีเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมสุปราณี กาญจนเพ็ญ657.837 ธ115ค 255 พร้อมให้บริการ
306722/02/2017งบกระแสเงินสด การจัดทำและวิเคราะห์สุปราณี กาญจนเพ็ญ657.3 ว17ง พร้อมให้บริการ
306622/02/2017ทฤษฎีการบัญชีสุปราณี กาญจนเพ็ญ657 น36ท พร้อมให้บริการ
306522/02/2017การบัญชีเพื่อการจัดการสุปราณี กาญจนเพ็ญ657.42 ส16ก 2559 พร้อมให้บริการ
306422/02/2017การบัญชีบริหารสุปราณี กาญจนเพ็ญ ไม่พิจารณา
306322/02/2017ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2560สุปราณี กาญจนเพ็ญ336.2 ภ28 พร้อมให้บริการ
306222/02/2017ตลาดการเงินและสถาบันการเงินสุปราณี กาญจนเพ็ญ ไม่พิจารณา
306122/02/2017วาดเส้นมัณฑนศิลป์ศิริศักดิ์ แสงจันทร์ 741 ว112ว พร้อมให้บริการ
306022/02/2017เทคนิคองค์ประกอบศิลป์ศิริศักดิ์ แสงจันทร์701.85 ท615ท พร้อมให้บริการ
305922/02/2017เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009)จิตรวี เชยชม363.11 อ15ท พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป