แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
302615/01/2017สารคดีสุภาพรรณ คงสาม ไม่พิจารณา
302510/01/2017พิษทักษิณภิญโญ สุริยธรรมากษมา เรืองสังข์ ไม่พิจารณา
294404/01/2017พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพในการ รบริหารจัดการปิยนาถ บุนนาค และคณะภัทริยา สังข์น้อย923.1593 พ17 พร้อมให้บริการ
285522/12/2016ประวัติศาสตร์ไทยรัตนาภรณ์ ทองแก้ว959.3 ร22ค พร้อมให้บริการ
285408/12/2016โรงเรียนเสนาธิการแห่งอานาธีเซียSherry Blossomเบญจมา ชูช่วย ไม่พิจารณา
285308/12/2016กฎหมายการศึกษาเบญจมา ชูช่วย344.07 น16ร พร้อมให้บริการ
285208/12/2016รากฐานเรขาคณิตเบญจมา ชูช่วย ไม่พิจารณา
285124/11/2016การออกแบบและการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติสำหรับวิศวกรประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยาสมศักดิ์ แก้วพลอย620.0042 ป17ก อยู่ระหว่างพิจารณา
285024/11/2016อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ธัญลักษณ์ พรายบัว ไม่พิจารณา
284918/11/2016รัฐศาสตร์เบื้องต้นคัมภีร์ ช่วยชู ไม่พิจารณา
284807/11/2016ยีสต์สุฮัยลา สาแม ไม่พิจารณา
284704/11/2016เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนน.ส.ปาจรีย์ ประสานสงค์895.911 ส56 พร้อมให้บริการ
284604/11/2016คู่มือครูคณิตศาสตร์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์นางปทุมพร หิรัญสาลี372.7 ร42ค พร้อมให้บริการ
284518/10/2016โรคมะเร็งสุทัตตา ชาญแท้616.994 ช114ฉ พร้อมให้บริการ
284426/09/2016บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมสุกัญญา กาฬศรี332.742 บ17 พร้อมให้บริการ
284322/09/2016การจัดการทรัพยากรมนุษย์อนันต์ชัย คงจันทร์ภัทริยา สังข์น้อย658.3 อ15ก พร้อมให้บริการ
284222/09/2016การบริหารทรัพยากรมนุษย์จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะภัทริยา สังข์น้อย658.3 จ14ก พร้อมให้บริการ
284122/09/2016การบริหารธุรกิจขนาดย่อมธนวุฒิ พิมพ์กิภัทริยา สังข์น้อย658.022 ธ15ก พร้อมให้บริการ
284022/09/2016หลักการลงทุน เฉลิมขวัญ ครุธบุญยางค์ภัทริยา สังข์น้อย332.6 ฉ57ห พร้อมให้บริการ
283922/09/2016หลักการจัดการกิจจา บานชื่น และคณะภัทริยา สังข์น้อย658 ก32ห พร้อมให้บริการ
283822/09/2016หลักการจัดการสุธี ขวัญเงินภัทริยา สังข์น้อย658 ส44ห พร้อมให้บริการ
283722/09/2016PRINCIPLES OF MARKETINGรภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ภัทริยา สังข์น้อย ไม่พิจารณา
283622/09/2016เทคนิคการบริหาร โชติ บดีรัฐภัทริยา สังข์น้อย658 ช84ท พร้อมให้บริการ
283522/09/2016การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดีภัทริยา สังข์น้อย658.3 ศ37ก 2559 พร้อมให้บริการ
283422/09/2016การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การชูชัย สมิทธิไกรภัทริยา สังข์น้อย658.3124 ช412ก 2554 พร้อมให้บริการ
283322/09/2016จริยธรรมและการบริหารธุรกิจพักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ภัทริยา สังข์น้อย174.4 พ111จ พร้อมให้บริการ
283222/09/2016การจัดการ จากมุมมองนักบริหาร สาคร สุขศรีวงศ์ภัทริยา สังข์น้อย658 ส21ก 2554 พร้อมให้บริการ
283122/09/2016ทฤษฏีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21 นิตยา เงินประเสริฐศรีภัทริยา สังข์น้อย658 น34ท พร้อมให้บริการ
283022/09/2016องค์การและการจัดการสมคิด บางโมภัทริยา สังข์น้อย658 ส16อ 2555 พร้อมให้บริการ
282922/09/2016เศรษฐกิจพอเพียงคำนาย อภิปรัชญาสกุลภัทริยา สังข์น้อย330.9593 ค215ศ พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป