แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
282822/09/2016จริยธรรมธุรกิจเนตร์พัณณา ยาวิราชภัทริยา สังข์น้อย174.4 น54จ พร้อมให้บริการ
282722/09/2016การส่งเสริมการขายองอาจ ปทะวานิช, ณัฐกันย์ ชินนรานันท์ภัทริยา สังข์น้อย658.82 อ12ก พร้อมให้บริการ
282622/09/2016การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติเดชา เดชะวัฒนไพศาลภัทริยา สังข์น้อย658.3 ด52ก พร้อมให้บริการ
282522/09/2016หลักบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ภัทริยา สังข์น้อย658.3 ช44ห พร้อมให้บริการ
282417/09/2016case studyนราจันทร์ สงสังข์ ไม่พิจารณา
282317/09/2016ศึกษารายกรณีนราจันทร์ สงสังข์ ไม่พิจารณา
282217/09/2016ศึกษารายกรณีนราจันทร์ สงสังข์ ไม่พิจารณา
282113/09/2016อิเหนาจิราพร ปานรอด ไม่พิจารณา
282013/09/2016อิเหนาจิราพร ปานรอด895.911 พ44อ 2557 พร้อมให้บริการ
281913/09/2016วรรณคดีไทยจิราพร ปานรอด895.9109 ว17ว พร้อมให้บริการ
281808/09/2016Pragmatics in Language Teaching Kenneth R. Roseศุภรวินท์ สมหมาย ไม่พิจารณา
281708/09/2016Computer-Assisted Language Learning Diversity in Research and PracticeGlenn Stockwellศุภรวินท์ สมหมาย ไม่พิจารณา
281608/09/2016Tips for Teaching with CALL Practical Approaches to Computer-Assisted Language LearningCarol A. Chapelle, Joan Jamiesonศุภรวินท์ สมหมาย ไม่พิจารณา
281501/09/2016งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเกศดา จันทร์จรุง370.78 ส16ก พร้อมให้บริการ
281401/09/2016งานวิจัยการศึกษาเกศดา จันทร์จรุง370.78 ส16ก พร้อมให้บริการ
281330/08/2016my kingดร.สุเมธอนุตรา พระคง ไม่พิจารณา
281228/08/2016แนะแนวสุชาติ บุญสนอง371.42 น37ก 2554 พร้อมให้บริการ
281126/08/2016ทุ่งโหงพรายณัฏฐา สุวรรณสำลีรส ช27ท 2555 พร้อมให้บริการ
281018/08/2016หลักการบัญชีขั้นต้น ศศิวิมล มีอำพลลักขณา ดำชู657 ศ18ห พร้อมให้บริการ
280918/08/2016การบัญชีขั้นต้นธารี หิรัญรัศมีลักขณา ดำชู657 ก27 2559 พร้อมให้บริการ
272611/07/2016จัดตั้งบริษัท Step by Stepพงศกร มาตระกูลภัทริยา สังข์น้อย658.045 พ12จ พร้อมให้บริการ
272511/07/2016พื้นฐานธุรกิจธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์ภัทริยา สังข์น้อย658 ธ15พ พร้อมให้บริการ
272411/07/2016สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจินตนา บุญบงการภัทริยา สังข์น้อย658.4095 จ35ส 2557 พร้อมให้บริการ
272311/07/2016การจัดการธุรกิจขนาดย่อมฉัตยาพร เสมอใจภัทริยา สังข์น้อย658.022 ฉ114ก พร้อมให้บริการ
272206/07/2016 คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม.ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTERจิตรวี เชยชม610.69 ฝ26ค พร้อมให้บริการ
272106/07/2016คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTERจิตรวี เชยชม610.69 ฝ26ค พร้อมให้บริการ
272006/07/2016กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุขฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญจิตรวี เชยชม344.04 ฉ114ก 2558 พร้อมให้บริการ
271906/07/2016การตรวจทางห้องปฏิบัติการในงานสาธารณสุขกิจจา จิตรภิรมย์จิตรวี เชยชม616.075 ก32ก พร้อมให้บริการ
271804/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 24วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
271704/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 23วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป